เคมีโอลิมปิกระดับชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
02 ก.พ. 2009 18:32น.

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

Thailand Chemistry Olympiad (TChO)


(รับรองโดยที่ประชุมของมูลนิธิ สอวน. ณ โรงแรมแมนดาริน กรกฎาคม 2547)

#1

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาเคมีที่มีต่อทุกสาขาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและต่อการศึกษาโดยทั่วไปของเยาวชนไทย และด้วยวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันเคมีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นเป็นประจำทุกปี การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล เรียกว่า การแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน. (POSN Chamistry Olympiad :POSN-ChO) ควรจัดขึ้นประมาณต้นเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี

#2

ศูนย์ สอวน. วิชาเคมี (ต่อไปนี้เรียกว่าศูนย์) จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ศูนย์เจ้าภาพรับผิดชอบดูแลให้ความเสมอภาคแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนและเป็นผู้เชิญผู้แทนจากทุกศูนย์เข้าร่วมการแข่งขัน

#3

ศูนย์ที่เข้าร่วมการแข่งขันส่งได้หนึ่งทีมประกอบด้วยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกของแต่ละศูนย์ จำนวน 6 คน เฉพาะศูนย์ สอวน. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ 3 ทีม (18 คน)แต่ละศูนย์มีอาจารย์ของศูนย์ 2 คน ที่จะต้องรับผิดชอบด้านวิชาการ (ยกเว้นศูนย์ สอวน. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีได้ไม่เกิน 6 คน) อาจารย์ทั้งสองมีสถานภาพเป็นสมาชิกของคณะกรรมการเคมีโอลิมปิก สอวน. สาชิกแต่ละคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน และจะถือว่าเป็นผู้ประสานงานของศูนย์นั้นในเรื่องการแข่งขันเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน. จนกระทั่งมีการแข่งขันครั้งต่อไปนอกจากนี้ยังให้มีผู้สังเกตการณ์อีกหนึ่งคนจากแต่ละศูนย์ ทำหน้าที่ดูแลการนำนักเรียนเดินทางจากศูนย์ไปยังศูนย์เจ้าภาพและการนำนักเรียนเดินทางกลับยังภูมิลำเนาอาจารย์ฝ่ายวิชาการ ต้องคัดเลือกมาจากผู้เชี่ยวชาญเคมีหรือครูเคมีที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้ในการแข่งขันได้อย่างดีแต่ละศูนย์จะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคณะผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (ชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ และโรงเรียน) ให้กับศูนย์เจ้าภาพก่อนการแข่งขัน

#4

ภาษาที่ใช้ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน. คือ ภาษาไทย

#5

งบประมาณของการแข่งขันเป็นดังนี้ มูลนิธิ สอวน. รับผิดชอบงบประมาณการแข่งขันผ่านศูนย์เจ้าภาพ โดยให้ศูนย์เจ้าภาพทำประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุมัติอย่างน้อย 6 เดือนก่อนกำหนดการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ศูนย์เจ้าภาพอาจขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ศูนย์เจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางไปและกลับยังสถานที่แข่งขันของคณะผู้เข้าร่วมแข่งขัน (ยกเว้น ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และศูนย์โรงเรียนเตรียมทหาร) โดยให้แต่ละศูนย์สำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วนำมาเบิกกับศูนย์เจ้าภาพในระหว่างการแข่งขัน ศูนย์เจ้าภาพ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างอื่นทั้งหมด ตั้งแต่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดินทางมาถึง จนกระทั่งเริ่มเดินทางออกจากศูนย์เจ้าภาพ โดยเฉพาะค่าที่พักและอาหารสำหรับนักเรียนและผู้ร่วมทีม ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา รางวัลในการแข่งขัน และอื่นๆ

#6

การสอบใช้เวลา 2 วัน หนึ่งวันสำหรับการสอบภาคทฤษฎี และอีกหนึ่งวันสำหรับการสอบภาคปฏิบัติ เวลาที่ใช้สำหรับทำข้อสอบแต่ละภาคกำหนดให้ภาคละ 5 ชั่วโมง ข้อสอบภาคทฤษฎี จะมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาต่างๆ ในวิชาเคมี ดังนี้

ข้อ 1       เคมีอนินทรีย์

ข้อ 2       เคมีอินทรีย์

ข้อ 3       เคมีฟิสิคัล

ข้อ 4      เคมีวิเคราะห์

ข้อ 5      ชีวเคมี

สำหรับเคมีสิ่งแวดล้อม เนื้อหาของข้อสอบจะแทรกอยู่ในหัวข้อเนื้อหาวิชาต่างๆ ข้างต้น

ข้อสอบภาคปฏิบัติ จะเน้นกระบวนการและทักษะเกี่ยวกับการทดลองในวิชาเคมี

#7

ศูนย์เจ้าภาพเป็นผู้ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และจัดทำข้อสอบสำหรับการแข่งขัน

#8

สำหรับคะแนนของข้อสอบภาคทฤษฎี : คะแนนภาคปฏิบัติ = 60 : 40  ผู้ชนะจะได้รับรางวัลดีเยี่ยม (excellent), ดีมาก (very good), ดี(good), ตามลำดับคะแนนที่ทำได ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุด จะได้รับรางวัลพิเศษ นอกจากนี้ ศูนย์เจ้าภาพสามารถให้รางวัลพิเศษอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

#9

ภาระหน้าที่ของศูนย์เจ้าภาพ

                ก)  ต้องดูแลให้การแข่งขันดำเนินไปตามข้อบังคับของธรรมนูญนี้

                ข)  ออก กฎระเบียบการจัดงาน ” บนพื้นฐานของธรรมนูญนี้ และแจ้งกฎระเบียบการจัดงานให้กับศูนย์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ครอบคลุมโดยธรรมนูญ และให้ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน. นี้

                ค)  ออกกำหนดการแข่งขันที่แน่นอน (ตารางเวลาสำหรับผู้แข่งขันและผู้ร่วมทีม กำหนดการทัศนศึกษาและอื่นๆ) และส่งไปยังศูนย์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้า

                ง)  เป็นผู้จัดทำข้อสอบ และควรคัดเลือกข้อสอบที่ผู้แข่งขันต้องใช้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ถึงขั้นหนึ่งและความรู้ในระดับดีมาก ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเตรียมข้อสอบสำหรับการแข่งขันจะต้องรักษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบเป็นความลับอย่างที่สุด

                จ)  ต้องเตรียมพี่เลี้ยงคอยดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

                ฉ)  ต้องสำเนากระดาษคำตอบและคะแนนของผู้แข่งขันให้กับอาจารย์ของศูนย์ผู้แข่งขันก่อนการพิจารณาให้คะแนนขั้นสุดท้าย

                ช)  มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจคำตอบและให้คะแนน

                ซ)  ต้องจัดให้มีการพิจารณาคะแนนร่วมกันเพื่อให้ได้คะแนนขั้นสุดท้าย

                ฌ)  ต้องทำรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

                ญ)  ต้องเตรียมใบประกาศรางวัลในประกาศผู้ร่วมแข่งขัน และรางวัลต่างๆ สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

                ฎ) ต้องจัดพิมพ์รายงานการแข่งขันส่งให้มูลนิธิ สอวน. และศูนย์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ศูนย์ละ 1 เล่มภายในเวลาไม่เกินหนึ่งปีหลังการแข่งขัน

# 10

ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเคมีโอลิมปิก สอวน. ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการของทุกศูนย์ที่เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการกลางวิชาเคมีจากมูลนิธิ สอวน.
ผู้แทนหนึ่งคนจากศูนย์เจ้าภาพทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการเคมีโอลิมปิก สอวน. มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการเตรียมการแข่งขันและเป็นกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการเคมีโอลิมปิก สอวน.
การตัดสินของที่ประชุมให้ใช้เสียงส่วนใหญ่ ในกรณีที่มีคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการมีสิทธิลงคะแนนชี้ขาด
การตัดสินของที่ประชุมในกรณีการปฏิเสธข้อสอบต้องใช้เสียงสองในสามเป็นการตัดสิน

# 11

คณะกรรมการเคมีโอลิมปิก สอวน. ประกอบด้วย กรรมการวิชาเคมีมูลนิธิ สอวน. อาจารย์ฝ่ายวิชาการของทุกศูนย์ โดยมีผู้แทนของศูนย์เจ้าภาพเป็นประธาน

คณะกรรมการเคมีโอลิมปิก สอวน. มีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                ก)  กำกับและดูแลให้การแข่งขันเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

                ข)  พิจารณาข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบ และแนวทางการให้คะแนนที่ผู้จัดการแข่งขันเสนอมาก่อนการแข่งขันแต่ละภาค คณะกรรมการมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธข้อสอบที่ถูกเสนอขึ้นมา แต่ไม่สามารถเสนอข้อสอบใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต้องไม่มีผลต่ออุปกรณ์การทดลองที่ใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการตัดสินขั้นสุดท้ายในการกำหนดตัวข้อสอบและแนวทางในการให้คะแนน ผู้เข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการเคมีโอลิมปิก สอวน.ต้องเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับข้อสอบและต้องไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่ผู้แข่งขัน

               ค)  ตรวจสอบความถูกต้องและความยุติธรรมในการแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับรางวัล จะไม่มีการเปิดเผยคะแนนของผู้แข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัล

พิจารณาผลการแข่งขันและตัดสินใจเรื่องการมอบรางวัลต่างๆ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาด

ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการเคมีโอลิมปิก สอวน. ได้ แต่ไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือมีส่วนร่วมในการอภิปรายได้

#12

ศูนย์เจ้าภาพที่ดูแลการแข่งขันจะทำหน้าที่ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในพิธีอันมีเกียรติอย่างเป็นทางการ

# 13

มูลนิธิ สอวน. เป็นผู้ประสานงานระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน.

# 14

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในธรรมนูญ การเพิ่มเติมหรือการลดบทบัญญัติสามารถกระทำได้โดยคณะกรรมการเคมีโอลิมปิก สอวน. เท่านั้น และต้องอาศัยเสียงข้างมาก (สองในสามของคะแนนเสียงหลักสูตรเคมี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 21 ก.พ. 2014 14:52น. )
Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page