ค่าย สอวน.

ศูนย์ สอวน. คือ ศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถไปแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ โดยศูนย์ สอวน. ประกอบไปด้วย ศูนย์ สอวน. ภูมิภาค และศูนย์ สอวน. กทม. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมอบรม ค่าย 1 และค่าย 2 ใน 6 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์

ศูนย์ สอวน. ประกอบด้วย

 1. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 6 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และวิชาดาราศาสตร์
 2. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบไปด้วย 6 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และวิชาดาราศาสตร์
 3. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วย 6 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และวิชาดาราศาสตร์
 4. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย 6 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และวิชาดาราศาสตร์
 5. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบไปด้วย 4 วิชา คือ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์
 6. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นศูนย์ฯ วิชาคณิตศาสตร์
 7. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 
 8. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ *(แต่ละปีจะสลับวิชารับสมัครกับ มจพ.)
 9. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ *(แต่ละปีจะสลับวิชารับสมัครกับ ม.เกษตรศาสตร์)
 10. ศูนย์ สอวน. ศิลปากร ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 
 11. ศูนย์ สอวน. วลัยลักษณ์ ประกอบไปด้วย 6 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และวิชาดาราศาสตร์
 12. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 
 13. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบไปด้วย 2 วิชา คือ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา
 14. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประกอบไปด้วย 4 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาฟิสิกส์ และวิชาดาราศาสตร์
 15. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมทหาร ประกอบไปด้วย 3 วิชา คือ วิชาเคมี วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์
 16. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกอบไปด้วย 6 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และวิชาดาราศาสตร์
 17. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นศูนย์ฯ วิชาดาราศาสตร์
 18. ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ฯ วิชาดาราศาสตร์
 19. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นศูนย์ฯ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาดาราศาสตร์
 20. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นศูนย์ฯ วิชาฟิสิกส์
 21. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เป็นศูนย์ฯ วิชาเคมี
 22. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นศูนย์ฯ วิชาชีววิทยา
 23. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นศูนย์ฯ วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาดาราศาสตร์
 24. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เป็นศูนย์ฯ วิชาดาราศาสตร์

การรับสมัคร  :  เปิดรับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี

การสอบคัดเลือก :  เดือนสิงหาคมของทุกปี

ประกาศผล  :  ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี

ค่าย 1  :

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะเข้าอบรมช่วงเดือนตุลาคม

ค่าย 2  :

นักเรียนที่ผ่านสอบค่าย 1 จะเข้าอบรมค่าย 2 ช่วงเดือนมีนาคม

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนของทุกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ซึ่งระยะเวลาการแข่งขันแต่ละวิชาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศูนย์ สอวน. เจ้าภาพ ใช้ผลการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่งเข้าอบรมที่ สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันระหว่างประเทศต่อไป สำหรับ 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

ส่วนวิชาดาราศาสตร์ จะทำการแข่งขันระหว่างนักเรียนของทุกศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ทั่วประเทศ 

และจะคัดเลือกนักเรียนผู้ประเทศไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ต่อไป

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรง

มหาวิทยาลัยให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์สอวน.ในการให้เข้าศึกษาตรงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ จะนำรายละเอียดต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ของสอวน. หรือ มหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิพิเศษ