ค่าย สอวน. 5 วิชา

ศูนย์ สอวน. คือ ศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถไปแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ โดยศูนย์ สอวน. ประกอบไปด้วย ศูนย์ สอวน. ภูมิภาค และศูนย์ สอวน. กทม. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมอบรม ค่าย 1 และค่าย 2 ใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 

ศูนย์ สอวน. 5 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์) ประกอบด้วย

 1. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 
 2. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 
 3. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์
 4. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 
 5. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบไปด้วย 4 วิชา คือ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์
 6. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นศูนย์ฯ วิชาคณิตศาสตร์
 7. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 
 8. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ *(แต่ละปีจะสลับวิชารับสมัครกับ มจพ.)
 9. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ *(แต่ละปีจะสลับวิชารับสมัครกับ ม.เกษตรศาสตร์)
 10. ศูนย์ สอวน. ศิลปากร ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 
 11. ศูนย์ สอวน. วลัยลักษณ์ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 
 12. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 
 13. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบไปด้วย 2 วิชา คือ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา
 14. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประกอบไปด้วย 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาฟิสิกส์ 
 15. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมทหาร ประกอบไปด้วย 3 วิชา คือ วิชาเคมี วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์
 16. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 
 17. ศูนย์ สอวน. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นศูนย์ฯ วิชาคณิตศาสตร์ 
 18. ศูนย์ สอวน. ม.เกษตรศาสตร์ – โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นศูนย์ฯ วิชาคณิตศาสตร์ 
 19. ศูนย์ สอวน. มศว – โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นศูนย์ฯ วิชาคณิตศาสตร์ 
 20. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นศูนย์ฯ วิชาฟิสิกส์
 21. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เป็นศูนย์ฯ วิชาเคมี
 22. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นศูนย์ฯ วิชาชีววิทยา
 23. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นศูนย์ฯ วิชาคอมพิวเตอร์ 

การรับสมัคร  :  เปิดรับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี

การสอบคัดเลือก :  เดือนสิงหาคมของทุกปี

ประกาศผล  :  ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี

ค่าย 1  :

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะเข้าอบรมช่วงเดือนตุลาคม

ค่าย 2  :

นักเรียนที่ผ่านสอบค่าย 1 จะเข้าอบรมค่าย 2 ช่วงเดือนมีนาคม

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนของทุกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ซึ่งระยะเวลาการแข่งขันแต่ละวิชาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศูนย์ สอวน. เจ้าภาพ ใช้ผลการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่งเข้าอบรมที่ สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันระหว่างประเทศต่อไป สำหรับ 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรง

มหาวิทยาลัยให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์สอวน.ในการให้เข้าศึกษาตรงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ จะนำรายละเอียดต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ของสอวน. หรือ มหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิพิเศษ