หนังสือรับรองเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

1. หนังสือรับรองเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา นักเรียนสามารถขอหนังสือรับรองได้ตลอดปีการศึกษา

2. ในการขอหนังสือรับรองฯ มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ที่มูลนิธิฯ ได้รับเอกสาร

3. ที่อยู่ มูลนิธิ สอวน. จะอยู่ในด้านล่างหน้าแรกของเว็บไซต์

*** เนื่องจากสถานการณ์โควิด ให้ส่งและรับหนังสือรับรองทางไปรษณีย์เท่านั้น***