การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2562นายจิรภัทร รุจิรายุกต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2562นางสาวศิรดา จงวัฒนไพบูลย์โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญเงิน
2562นายวุฒินันท์ ตนประเสริฐโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรีเหรียญทองแดงและรับรางวัลเหรียญทองแดง ITFI
2562นายปุณยวีร์ ชัยวิรัตนะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฯและรับรางวัลเหรียญเงิน ITFI
และรับรางวัลเหรียญทองแดง ESP
2561นายกฤษณะ สุภาดีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงินและรางวัลปฏิบัติการณ์สูงสุด
2561นายภัสชกพันธ์ สายชลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2561นายคุณากร ลิมป์สภาพโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญทองแดง
2561นายพศิน ลาภเอนกอนันต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2560นายคณาธิป จงมีความสุขโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน
2560นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิทโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2560นายฑีฆายุ ชื่นชมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดงและรางวัลเหรียญเงิน Earth System Project
2560นายฐิติ ชิวชรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2559นายธนาตย์ เหมาะสุวรรณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง
2559นายชนวีร์ จิตต์วโรดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2559นายธนวัฒน์ ศรวณีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2559นายสวิช ประสพชัยสุริยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2558นายพิชญ์พล จิรวงศาพันธุ์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2558นายคุณานนต์ ลีฬหะกรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2558นายปัณฑ์ธร อิ่มเอมกมลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2558นายพัสกร ตั้งอดุลย์รัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เหรียญทองแดง
2557นายอภิชาตเมธี โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเหรียญทองและรางวัล Best Performance in Paper 1
2557นายชลณัฏฐ์ พืชน์ไพบูลย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2557นายฆนรุจ จันทรทองดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงินและรางวัล Best Scientific Research (ITFI)
2557นายธรณ์ โกศลพัฒนดุรงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2556นายสิรวิชญ์ พิพัฒน์ประทานพรโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทองคะแนนรวมอันดับ 1 ของโลก และได้รับอีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Geosphere Best Performance Award (คะแนนรวมสูงสุดภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติวิชาธรณีวิทยา) และรางวัล Earth System Project-Bronze Award
2556นางสาวณัชชา กุลสุเมธาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงินและรางวัล ITFI Gold Award
2556นายเมธินท์ ภาสพานทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงินและรางวัล Earth System Project-Gold Award
2556นายธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงินและอีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล ITFI Silver Award และรางวัล Earth System Project-Silver Award
2555นายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2555นายพงศ์พล นิมิตรปัญญาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2555นายสัณหภณ เกตุเกล้าโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญทองแดง
2555น.ส.ณัฐนันท์ ถนอมวาจามั่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2554นายพชร วงศ์สุทธิโกศลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2554นายยศธร ทะวะบุตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงินและรางวัลพิเศษ Best Student in Astronomy และ รางวัล International Team Field Investigation Best Creativity Award
2554นายปิยวัฒน์ เลิศสิริภัทรจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงินและรางวัลพิเศษ International Team Field Investigation Best Cooperation Award
2554นายฐานสพล จริยเศรษฐวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2553นางสาวปัถยา เพิ่มน้ำทิพย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2553นางสาวรวิ จงพิพัฒน์ชัยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2553นายณัฐนันท์ ตันติวัสดาการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2553นายณัฐชัย ประชาพิพัฒโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2552เด็กชายปภพ สวัสดีโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2552นางสาววริษฐา พนาสวัสดิ์วงศ์โรงเรียนสตรีวิทยาเหรียญทองแดง
2552นายศุภชีพ ยอดพนาไพรโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญทองแดง
2552นางสาวรุ่งฟ้า ถาวรวิศิษฐพรโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย