การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2566นางสาวอาคิรา รัตนาธารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน และ
รางวัล Very Good Art in Earth Science
รางวัล Very Good Earth System Project
รางวัลเหรียญทองแดง National Team Field Investigation
2566นายอติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเหร๊ยญทองแดง และ
รางวัล Good Art in Earth Science
รางวัล Good Earth System Project
รางวัลเหรียญทองแดง National Team Field Investigation
2566นายวสุธันย์ วิศรุตมัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญทองแดง และ
รางวัล Excellent Earth System Project
รางวัลเหรียญทองแดง National Team Field Investigation
2566นางสาวพุฒิตา พุฒิโภคิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รางวัลชมเชย และ
รางวัล Very Good Earth System Project
รางวัลเหรียญทองแดง National Team Field Investigation
2565นายพงศกร พรมมิ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญเงิน
2565นายสุทธวิชญ์ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2565นายวริทธิ์นันท์ กิตติชัยกุลกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2565นายชวิน ชายวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเข้าร่วมการแข่งขัน และEarth System Project (ESP)
2564นายอริย์ธัช อริยานุชิตกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รางวัลระดับ Excellent (เทียบเท่าเหรียญทอง)
2564นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารางวัลระดับ Very good (เทียบเท่าเหรียญเงิน)และได้รับรางวัล IESO Art and Science อันดับที่ 3
2564นายภูผา อุปนิสสัยพลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยรางวัลระดับ Very good (เทียบเท่าเหรียญเงิน)
2564นายมหาสมุฏ พุฒทองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รางวัลระดับ Good (เทียบเท่าเหรียญทองแดง)และได้รับรางวัล The Earth Systems Project (ESP) ระดับ Good
2562นายจิรภัทร รุจิรายุกต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2562นางสาวศิรดา จงวัฒนไพบูลย์โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญเงิน
2562นายวุฒินันท์ ตนประเสริฐโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรีเหรียญทองแดงและรับรางวัลเหรียญทองแดง ITFI
2562นายปุณยวีร์ ชัยวิรัตนะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฯและรับรางวัลเหรียญเงิน ITFI
และรับรางวัลเหรียญทองแดง ESP
2561นายกฤษณะ สุภาดีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงินและรางวัลปฏิบัติการณ์สูงสุด
2561นายภัสชกพันธ์ สายชลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2561นายคุณากร ลิมป์สภาพโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญทองแดง
2561นายพศิน ลาภเอนกอนันต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2560นายคณาธิป จงมีความสุขโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน
2560นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิทโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2560นายฑีฆายุ ชื่นชมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดงและรางวัลเหรียญเงิน Earth System Project
2560นายฐิติ ชิวชรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2559นายธนาตย์ เหมาะสุวรรณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง
2559นายชนวีร์ จิตต์วโรดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2559นายธนวัฒน์ ศรวณีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2559นายสวิช ประสพชัยสุริยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2558นายพิชญ์พล จิรวงศาพันธุ์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2558นายคุณานนต์ ลีฬหะกรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2558นายปัณฑ์ธร อิ่มเอมกมลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2558นายพัสกร ตั้งอดุลย์รัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เหรียญทองแดง
2557นายอภิชาตเมธี โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเหรียญทองและรางวัล Best Performance in Paper 1
2557นายชลณัฏฐ์ พืชน์ไพบูลย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2557นายฆนรุจ จันทรทองดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงินและรางวัล Best Scientific Research (ITFI)
2557นายธรณ์ โกศลพัฒนดุรงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2556นายสิรวิชญ์ พิพัฒน์ประทานพรโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทองคะแนนรวมอันดับ 1 ของโลก และได้รับอีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Geosphere Best Performance Award (คะแนนรวมสูงสุดภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติวิชาธรณีวิทยา) และรางวัล Earth System Project-Bronze Award
2556นางสาวณัชชา กุลสุเมธาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงินและรางวัล ITFI Gold Award
2556นายเมธินท์ ภาสพานทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงินและรางวัล Earth System Project-Gold Award
2556นายธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงินและอีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล ITFI Silver Award และรางวัล Earth System Project-Silver Award
2555นายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2555นายพงศ์พล นิมิตรปัญญาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2555นายสัณหภณ เกตุเกล้าโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญทองแดง
2555น.ส.ณัฐนันท์ ถนอมวาจามั่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2554นายพชร วงศ์สุทธิโกศลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2554นายยศธร ทะวะบุตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงินและรางวัลพิเศษ Best Student in Astronomy และ รางวัล International Team Field Investigation Best Creativity Award
2554นายปิยวัฒน์ เลิศสิริภัทรจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงินและรางวัลพิเศษ International Team Field Investigation Best Cooperation Award
2554นายฐานสพล จริยเศรษฐวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2553นางสาวปัถยา เพิ่มน้ำทิพย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2553นางสาวรวิ จงพิพัฒน์ชัยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2553นายณัฐนันท์ ตันติวัสดาการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2553นายณัฐชัย ประชาพิพัฒโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2552เด็กชายปภพ สวัสดีโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2552นางสาววริษฐา พนาสวัสดิ์วงศ์โรงเรียนสตรีวิทยาเหรียญทองแดง
2552นายศุภชีพ ยอดพนาไพรโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญทองแดง
2552นางสาวรุ่งฟ้า ถาวรวิศิษฐพรโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย