ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2024 รอบที่ 1

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. ศูนย์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 3 แห่ง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และศูนย์ สอวน. มัธยมศึกษาตอนต้น (กรุงเทพมหานคร) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 มีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 320 คน รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้