สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567

รอบที่ 1 (รับด้วย Portfolio) จำนวน 15 โครงการ 

 1. โครงการสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการและโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
 2. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 3. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษณศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
 4. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
 5. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
 6. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 7. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) คณะครุศาสตร์
 8. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษาคณะครุศาสตร์
 9. โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
 10. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชากการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทย์
 11. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
 12. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
 13. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์
 14. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร  คณะสหเวชศาสตร์
 15. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
 1. รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ) จำนวน 1 โครงการ คือโครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษานำหักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์