สิทธิพิเศษของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯ เพื่อเข้าอบรมค่าย 2 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิ สอวน. ได้ให้สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเข้าอบรมค่าย 2 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ