ผลการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 (IOAA-Jr 2023)

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 (IOAA-Jr 2023) ระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2566 ณ เมืองโวลอส สาธารณรัฐเฮเลนิก ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และabsolute winner คะแนนสูงสุดของโลก ดังนี้
1.เด็กชายชยพล นนทสูติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้รับรางวัล absolute winner คะแนนสูงสุดของโลก
2.เด็กชายอภิวิชญ์ ชาญณรงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3.เด็กชายนันท์ธร กิจผดุง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
4.เด็กชายณัฐนันท์ เจนยงศักดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
5.เด็กชายปิติ ธรรมโกวิท โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
อาจารย์หัวหน้าทีม
1.ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (หัวหน้าทีม)
2.ดร.นารีมัส เจะและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี (รองหัวหน้าทีม)
อาจารย์สังเกตการณ์
1.ดร.มติพล ตั้งมติธรรม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
2.อาจารย์กุลชยา พิทยาวงศ์ฤกษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย