คณะกรรมการบริหาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.

ศ. กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา

รองประธานมูลนิธิ สอวน.

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

กรรมการ

รศ.จงอร พีรานนท์

กรรมการ

รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

กรรมการ

รศ.เย็นใจ สมวิเชียร

กรรมการและเหรัญญิก

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

กรรมการ

นายอัมพร พินะสา

กรรมการ

ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ

กรรมการ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ

กรรมการ


กรรมการ

ศ.ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

กรรมการ

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

กรรมการ

รศ.ผ่องศรี จั่นห้าว

กรรมการ

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล

กรรมการและเลขาธิการ