คณะกรรมการบริหาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.

ศ. กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา

รองประธานมูลนิธิ สอวน.

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

กรรมการ

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

กรรมการ

รศ.ผ่องศรี จั่นห้าว

กรรมการ

รศ.เย็นใจ สมวิเชียร

กรรมการ

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

กรรมการ

นายอัมพร พินะสา

กรรมการ

รศ.จงอร พีรานนท์

กรรมการ

รศ. ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

กรรมการ

รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล
กรรมการและเลขาธิการ

ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

กรรมการ

รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล

กรรมการ

ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ

กรรมการ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ

กรรมการ