คณะกรรมการบริหาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.

ศ. กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา

รองประธานมูลนิธิ สอวน.

ศ.ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

กรรมการ

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

กรรมการ

รศ.ผ่องศรี จั่นห้าว

กรรมการ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ

กรรมการ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

กรรมการ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

กรรมการ

รศ.จงอร พีรานนท์

กรรมการ

ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

กรรมการ

รศ.เย็นใจ สมวิเชียร

กรรมการและเหรัญญิก

รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล

กรรมการ

นายอัมพร พินะสา

กรรมการ

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

กรรมการ

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

กรรมการ

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล

กรรมการและเลขาธิการ