ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO)

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO) ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ มีประเทศเข้าร่วม 55 ประเทศ จำนวน 497 คน ผู้แทนประเทศไทยจำนวน 6 คน ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และยังได้รับรางวัลคะแนนปฎิบัติการสูงสุด ประเภททีม อันดับ 2 รายละเอียดดังนี้

 
1. นางสาวอิ่มสุข พูนวศิน ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย รางวัลเหรียญทอง และคะแนนปฎิบัติการ สูงสุด ประเภททีม อันดับ 2
2. นายณัฐนันท์ เจนยงศักดิ์ ร.ร.แสงทองวิทยา รางวัลเหรียญทอง และคะแนนปฎิบัติการ สูงสุด ประเภททีม อันดับ 2
3. ด.ช. ปัญญ์ แซ่จาง ร.ร.แสงทองวิทยา รางวัลเหรียญทอง และคะแนนปฎิบัติการ สูงสุด ประเภททีม อันดับ 2
4. ด.ช. สิรวิชญ์ มุสิกะโสภณ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เหรียญทอง
5. นายปัณณ์ เจนกุลประสูตร ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน
6. ด.ช. ชนธรร พฤมนตร์ ร.ร.แสงทองวิทยา เหรียญเงิน
 
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. รศ.ดร. ชัชวาล ใจซื่อกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร. กิตติวิทย์ มาแทน มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผศ.ดร. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
อาจารย์สังเกตการณ์
1. ผศ.ดร.สุจินต์ สุวรรณะ มหาวิทยาลัยมหิดล