ประกาศแต่งตั้งศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มูลนิธิ สอวน. ขอแต่งตั้งศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์