ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ปี 2567

มูลนิธิ สอวน. ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าค่ายอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ จำนวน 32 คน  ดังนี้