สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. มีสิทธิพิเศษได้เข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2567 ในวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา และฟิสิกส์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้