ภูมิศาสตร์

ประวัติความเป็นมาวิชาภูมิศาสตร์

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศริเริ่มโดยสมาพันธ์ภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นความสนใจของเยาวชนในการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันให้กับเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก การแข่งขันนี้เริ่มจัดครั้งแรกในปี ค.ศ. 1996 ที่ กรุงเฮก ประเทศเนเทอร์แลนด์ และจัดแข่งขันต่อมาทุกๆ 2 ปี และในปี 2013 เป็นต้นไปจัดให้มีการแข่งขันทุกปี นักเรียนจากแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 คน โดยต้องมีอายุระหว่าง 16-19 ปี และยังศึกษาในระดับมัธยมของประเทศนั้นๆ ภาษาทางการของการแข่งขันคือภาษาอังกฤษ นักเรียนต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ภูมิศาสตร์โอลิมปิกของประเทศไทย เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2555 จากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเชิญให้เสด็จเปิดงาน International Geography Conference (IGC 2012) ณ มหาวิทยาลัยโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งในพิธีเปิดมีการมอบรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Geography Olympiad หรือ iGeo) เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย จึงมีพระราชดำริให้ มูลนิธิ สอวน. ศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว มูลนิธิ สอวน. จึงได้ดำเนินการสนองพระราชดำริระดมคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรและตำราภูมิศาสตร์โอลิมปิก เพื่อใช้ในการอบรมครู อบรมนักเรียน และการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ประกอบด้วย ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิค

ในปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิ สอวน. ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อมาอบรม และคัดเลือกเพื่อส่งไปเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งแรก และได้รับ 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

ในปี พ.ศ. 2560  มูลนิธิ สอวน. จัดตั้งศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกขึ้นทั่วประเทศ จำนวน 15 ศูนย์ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสรับการคัดเลือก โดยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกจะมีหน้าที่หลักในการจัดอบรมและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนศูนย์ เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประกอบด้วย ศูนย์มหาวิทยาลัย 7 ศูนย์ และศูนย์โรงเรียน 8 ศูนย์ ดังนี้

ศูนย์มหาวิทยาลัย 7 ศูนย์                            

 1. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 4. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5. ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 6. ศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 7. ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์โรงเรียน 8 ศูนย์

 1. ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 2. ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 3. ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 4. ศูนย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 6. ศูนย์โรงเรียนเตรียมทหาร
 7. ศูนย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 8. ศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช

การรับสมัคร  :  เปิดรับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคมของทุกปี

การสอบคัดเลือก :  เดือนสิงหาคมของทุกปี

ประกาศผล  :  ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี

ค่าย 1  :

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะเข้าอบรมช่วงเดือนตุลาคม

ค่าย 2  :

นักเรียนที่ผ่านสอบค่าย 1 จะเข้าอบรมค่าย 2 ช่วงเดือนมีนาคม

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนของทุกศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ทั่วประเทศ โดยข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

และจะคัดเลือกนักเรียนผู้ประเทศไทย จำนวน 4 คน เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ต่อไป

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรง

มหาวิทยาลัยให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์สอวน. ในการให้เข้าศึกษาตรงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ จะนำรายละเอียดต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ของสอวน. หรือ มหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิพิเศษ