รางวัลส่งเสริมนักภาษาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีพุทธศักราช 2567

รางวัลส่งเสริมนักภาษาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีพุทธศักราช 2567 

มูลนิธิ สอวน. ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าค่ายอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือก จึงมีการมอบรางวัลส่งเสริมนักภาษาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยจัดเป็นรางวัลประเภทต่างๆ ตามประกาศดังนี้