สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)