การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2566นายณัฏฐ์เดช เผด็จสุวันนุกูลโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเหรียญทอง IPhO และ เกียรติคุณประกาศ APhO
2566นายธนัชสรศ์ จันทรเกษมสัตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และ เหรียญทอง APhO
2566นายภัทรพล พันธ์เลิศระพีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และ เข้าร่วมการแข่งขัน APhO
2566นายธงไชย อาชาบุณยเสกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง IPhO และ เหรียญเงิน APhO
2566นายนพรุจ สอดศรีโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญทองแดง IPhO และ เกียรติคุณประกาศ APhO
2566นายอัศวัศ บัวจงกลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงเข้าร่วมการแข่งขัน
2566นายปัณณธร เทียนกิ่งแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
2566นายรวินภ โสดาดีโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าร่วมการแข่งขัน
2565นายชินดนัย ตระการฐานณรงค์โรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน IPhO และเหรียญเงิน APhO
2565นายณัฐพล จันทร์ไพสิฐโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2565นายพัฐธนนท์ พัฒนาการวิจิตรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2565นายบุณยกร ธารพานิชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2565นายฐิติวัชร โกศลพัฒนดุรงค์โรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน IPhO และเกียรติคุณประกาศ APhO
2565นายธิติ ชื่นจิตต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2565นายศุภกิตต์ ศิลาลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
เกียรติคุณประกาศ APhO
2565นายณัฏฐ์เดช เผด็จสุวันนุกูลโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเกียรติคุณประกาศ APhO
2564นายภาธร อัมมวรรธน์โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญเงิน IPhO และเหรียญทอง APhO
2564นายวรากร เดชาวรานุภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทอง APhO
2564นายณัฐกันต์ แสงนิลโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญเงิน IPhO และเกียรติคุณประกาศ APhO
2564นายณฐกร ชัยเดชาภินันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง IPhO และ เหรียญทองแดง APhO
2564นายธนดิศ เจริญรุจิจินต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง IPhO และ เกียรติคุณประกาศ APhO
2564นายชินดนัย ตระการฐานณรงค์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์เกียรติคุณประกาศ APhO
2564นายนรกิตติ์ สุทธินรเศรษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2564นายธิติ ชื่นจิตต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2562นายธนวัฒน์ ศรวณีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง IPhO
2562นายพัสกร โพธานันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และ
เกียรติคุณประกาศ APhO
2562นายปัณณธร ปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO
2562นายสิริพงษ์ ฉายานพรัตน์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน IPhO
2562นายญาณภัทร พินิจพิชิตกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง IPhO และ เกียรติคุณประกาศ APhO
2562นายธิติพัทธ์ จันทราพิรัตน์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเกียรติคุณประกาศ
2562นายภากร นันทอารีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ
2562นายลภัส เปรมเจริญโรงเรียนกำเนิดวิทย์เกียรติคุณประกาศ
2562นายสรวิชญ์ อุดมผลชัยเจริญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เกียรติคุณประกาศ
2562นายจุลจักร จงพิพัฒนากูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน
2562นายณพ เติมตฤษณาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
2561นายอัครวิศว์ นาคประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง IPhO และเกียรติคุณประกาศ APhO
2561นายญาณวรุตม์ พาราทิพย์เจริญชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทอง APhO
2561นายพชรพล ลีนุเกียรติ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และเกียรติคุณประกาศ APhO
2561นายลภัส เปรมเจริญโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน IPhO และเกียรติคุณประกาศ APhO
2561นายอิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน IPhO และเกียรติคุณประกาศ APhO
2561นายธนวัฒน์ ศรวณีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2561นายกันตพงศ์ โคตรชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน APhO
2561นายธีรเมธ กันต์พิทยาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน APhO
2560นางสาวธิษณาพร  มุ่งมีพฤทธิ์โรงเรียนมหิดลวิทยนุสรณ์เหรียญทอง IPhO และ เหรียญเงิน APhO
2560นางสาวณัฐณิชา  เมรินทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง IPhO และเกียรติคุณประกาศ APhO
2560นายอธิคม  วาณิชย์กุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทอง APhO
2560นายปฏิญญ์  อินทร์แก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทองแดง  APhO
2560นายสิรภพ  กลิ่นขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และเกียรติคุณประกาศ APhO
2560นายธนวัฒน์ ศรวณีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2560นายณพ เติมตฤษณาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2560นายญาณพงศ์ ชัยสิทธิการค้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน APhO
2559นายอภิชาตเมธี  โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเหรียญทอง IPhO และเหรียญทอง APhO
2559นายกฤตเมธ  เธียรกานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง IPhO และเหรียญทอง APhO
2559นายอธิคม  วาณิชย์กุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2559นายจิตรภณ  เลิศประเสริฐพงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2559นางสาวธิษณาพร  มุ่งมีพฤทธิ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2559นางสาวณัฐณิชา  เมรินทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2559นายปฏิญญ์  อินทร์แก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2559นายสิรภพ  กลิ่นขจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2558นายภูมิ  สิริวิบูลย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง IPhO และเหรียญเงิน APhO
2558นายอภิชาตเมธี  โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทอง APhO
2558นายปณวัฒน์  วงศ์แกล้วโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน IPhO และเหรียญทอง APhO
2558นายวัชระ  ศรวณีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และเหรียญเงิน APhO
2558นายสมภพ  ชนกประสิทธิ์โรงเรียนโยธินบูรณะเหรียญเงิน IPhO และเหรียญเงิน APhO
2558นายกฤตเมธ  เธียรกานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง IPhO
2558นายปิ่นพงศ์ สุขแก้วโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เกียรติคุณประกาศ IPhO
2558นายรพี  วนเศรษฐโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เกียรติคุณประกาศ IPhO
2557นายวิชญ์  ศรีปรัชญกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง IPhO และเหรียญเงิน APhO
2557นายสรวิชญ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง IPhO และเหรียญเงิน APhO
2557นายกรวัฒน์  พฤกษานุศักดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง IPhO และเหรียญเงิน APhO
2557นายธิปยวิศว์  ชื่นจิตรโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเหรียญทอง IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2557นายพศวีร์  มานะกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรีญเงิน IPhO และเหรียญทอง APhO
2557นายสาริศ  วิเศษสุมนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง APhO
2557นายอนันต์วัฒน์  ทิพยวัตย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง APhO
2557นายนราธิป  นุ่นโชติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเกียรติคุณประกาศ APhO
2556นายภูรินท์  ศิริพานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง IPhO และเหรียญทอง APhO
2556นายพีรศักดิ์  แซ่อึ๋งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง IPhO และ เหรียญทอง APhO
2556นายกิตติภัทร  ภู่พงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง IPhO และ เหรียญทอง APhO
2556นายสรวิชญ์  วัฒนเพ็ญไพบูลย์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน IPhO และ เหรียญทอง APhO
2556นายกัญจน์  รวยแท้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และ เหรียญเงิน APhO
2556นายกรวัฒน์  พฤกษานุศักดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน APhO
2556นายพศวีร์  มานะกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง APhO
2556นายกัญจน์พัฒณ์  เตมหิวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2555นายปภพ  สวัสดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง IPhO (อันดับที่ 6 ของโลก) และเหรียญเงิน APhO
2555นายพุฒิพงศ์  วรศรัณย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง IPhO และเหรียญทอง APhO
2555นายณัฐนันท์  ตันติวัสดาการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง IPhO และเหรียญทอง APhO
2555นายพงศภัค สวัสดิรักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทอง APhO
2555นายศุภณัฐ  ธนศิลป์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง IPhO และเหรียญเงิน APhO
2555นายกิตติธัช ครองชนม์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง APhO
2555นายภูรินท์ ศิริพานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง APhO
2555นายสาริศ วิเศษสุมนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง APhO
2554นายธิปก รักอำนวยกิจโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง IPhO (อันดับที่ 2 ของโลก) และ เหรียญเงิน APhO
2554นายภคพล ศุภนิรัติศัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง IPhO และเหรียญเงิน APhO
2554นายกำพล อัครวราวงศ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2554นายพงศภัค สวัสดิรักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และเกียรติคุณประกาศ APhO
2554นายจิรัฏฐ์ จิระวิชิตชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2554นายปภพ สวัสดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2554นายยศนัย ชนัศรุติพันธุ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเกียรติคุณประกาศ APhO
2554นายวาริท อัศวานันทน์โรงเรียนจิตรลดาเข้าร่วมการแข่งขัน APhO
2553นายนครินทร์ โลหิตศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง IPhO และเหรียญทอง APhO
2553นายอิสระพงศ์ เอกสินชลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง IPhO และเหรียญทอง APhO
2553นายชยากร พงษ์ศิริโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง IPhO และเหรียญเงิน APhO
2553นายสิรภัทร จงอร่ามรุ่งเรืองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง IPhO และเหรียญเงิน APhO
2553นายวีรภัทร พิทยครรชิตโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง IPhO และเหรียญเงิน APhO
2553นายภคพล ศุภนิรัติศัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง APhO
2553นายธิปก รักอำนวยกิจโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทองแดง APhO
2553นางสาวปานชีวา อารยะชีพปรีชาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2552นายธนภัทร วรศรัณย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง IPhO และเหรียญทอง APhO
2552นายอิสระพงศ์ เอกสินชลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน IPhO และเหรียญทอง APhO
2552นายจิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน IPhO และเหรียญทอง APhO
2552นายวีรภัทร พิทยครรชิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทอง APhO
2552นายสรณภพ เทวปฏิคมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทอง APhO
2552นายนครินทร์ โลหิตศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน APhO
2552นายธิปก รักอำนวยกิจโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน APhO
2552นายวีรชาติ ศรีสโมสรโรงเรียนโยธินบูรณะเหรียญเงิน APhO
2551นายกวิน สุรกิจบวรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเหรียญทอง IPhO และเหรียญทอง APhO
2551นายพลณพ สมุทรประภูติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง IPhO และเหรียญเงิน APhO
2551นายณภัทร ภู่วุฒิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง IPhO และเหรียญเงิน APhO
2551นายคามิน ศิริวัฒน์เวชกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน IPhO และเหรียญเงิน APhO
2551นายวิศรุต ปิ่นรอดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2551นายภากร ว่องไวทยกรกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง APhO
2551นายจิระ เนินคีรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง APhO
2551นายสรณภพ เทวปฏิคมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขัน APhO
2550นายกษิดิศ โตประเสริฐพงศ์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญทอง IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2550นายประพฤทธิ์พงศ์ อธิวรัตถ์กูลโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมเหรียญเงิน IPhO และเหรียญเงิน APhO
2550นายชานน อริยประกายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2550นายพลณพ สมุทรประภูติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2550นายวรวิทย์ วรพิพัฒน์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง IPhO และเกียรติคุณประกาศ APhO
2550นายณภัทร ภู่วุฒิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2550นายคามิน ศิริวัฒน์เวชกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน APhO
2550นางสาวรพิศา นันทนีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน APhO
2549นายรณชัย เจริญศรีโรงเรียนสวนุกหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2549นายสรวิศ แสงทวีสินโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเหรียญเงิน IPhO และเหรียญเงิน APhO
2549นายอำนวย พลสุขเจริญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน IPhO และเหรียญเงิน APhO
2549นายกษิดิศ โตประเสริฐพงศ์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)เหรียญเงิน IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2549นายชนปทิน ไพบูลย์พลาย้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IPhO และเหรียญทองแดง APhO
2549นายจิรพัทธ์ เทียมสุพัตโรงเรียนนครนายกพิทยาคมเหรียญทองแดง APhO
2549นายชานน อริยประกายโรเงรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ APhO
2549นายธนากร เอี่ยมสระศรีโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเข้าร่วมการแข่งขัน APhO