การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2562นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2562นางสาวอภิษฎา สมใจโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2562นายภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2562นายกฤติน เวณุนันทน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2561นายฐิติวัสส์ อัศวเลิศพลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2561นายนิรวิทธ์ เชาวนจินดาโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
2561นายปารีส นิลทลักษณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2561นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2560นางสาวณัฐชา  ศรีธวัชพงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2560นายณภัทร  เกียรติวงศ์วณิชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2560นางสาวสุภัสสรา  กี่ประเสริฐพงศ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2560นางสาวจุฑารัตน์  อริยะดำรงขวัญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2559นายพชร จิตอนันตวิทยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2559นายภูรินทร์  อารีย์สว่างกิจโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2559นายคณาธิป  เลิศสัจญาณโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
2559นางสาวปัณฑ์นรี  บุญยืนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2558นายสาริศ  จตุรภุชพรพงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2558 นายธีร์  อุดมล้ำเลิศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2558นายรัชชานนท์  พรมงคลสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2558นายอริญชย์  วงศ์พร้อมมูลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2557นายชัยชนม์ทรรศ  ศรีวรรัตน์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2557นายธิติพันธ์  ศรีกุลมนตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2557นายสุทธิภัทร  หวังผลพัฒนศิริโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
2557นางสาวณัฐชนน  คงไพจิตรวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2556นายณฐกร  สิริทวีชัยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2556นางสาวพรลดา  ลิขสิทธิ์วัฒนกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2556นายธรณ์ธันญ์  จรัสจรุงเกียรติโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2556นายรัชภาส  โรมรัตตะพันธุ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2555นางสาวเมธาวี โฉมทองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2555นายอารยะ ทะแพงพันธ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2555นายปวีณ เกลียวปิยะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญเงิน
2555นายภูวนัตถ์ สังขปรีชาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2554นายณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2554นางสาวสุภัสสร  อมรมณีรัตน์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2554นางสาวอัจฉริยา  วิพัฒนกิจเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2554นายฆนัท  จันทรทองดีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2553นายณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2553นายณัฐวัฒน์ ลีฬหะกรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2553นายธนัท โชติจารุมณีวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเหรียญทอง
2553นายฐิติกร กิตติบุญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2552นางสาวนันทนัช วุฒิไกรวิทย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2552นายจตุพร วานิชานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2552นางสาวฝันฝ้าย สมเกียรติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2552นายวีรภัทร คิ้ววงศ์งามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการเหรียญเงิน
2551นายธนา ทองศรีคำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2551นายเชาว์ เจริญกิจขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2551นางสาวอติพร เทอดโยธินโรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง
2551นายภควัต จงสถิตเกียรติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2550นายเจนวิทย์ วงศ์บุญสินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองอันดับ 1 ของโลก
2550นายธนวัชร จีระตระกูลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2550นายธนา ทองศรีคำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2550นายบุญสม อุรานุกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2549นายชนติ จันทรโชติชัชวาลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองอันดับ 1 ของโลก
2549นายสิขริณญ์ อุปะละโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2549นายนพรัตน์ หว่านณรงค์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2549นางสาวกนกวรรณ กุลาเลิศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน