การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2566นายวิภู เศรษฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญเงิน
2566นายธนกฤต ธนสารสาคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2566นางสาวณภัทร ตันติประภาส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2566นายสิรวิชญ์ ศรีบุญเจริญชัย โรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน
2565นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2565นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเหรียญทอง
2565นางสาวไอริณ อินทรทัตโรงเรียนชลราษฎรอำรุงเหรียญเงิน
2565นายอาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2564นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
2564นายกิตติธัช รัตนวรรณชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
2564นายเป็นธรรม สินธุเสนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรียญเงิน
2564นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญเงิน
2562นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2562นางสาวอภิษฎา สมใจโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2562นายภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2562นายกฤติน เวณุนันทน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2561นายฐิติวัสส์ อัศวเลิศพลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2561นายนิรวิทธ์ เชาวนจินดาโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
2561นายปารีส นิลทลักษณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2561นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2560นางสาวณัฐชา  ศรีธวัชพงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2560นายณภัทร  เกียรติวงศ์วณิชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2560นางสาวสุภัสสรา  กี่ประเสริฐพงศ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2560นางสาวจุฑารัตน์  อริยะดำรงขวัญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2559นายพชร จิตอนันตวิทยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2559นายภูรินทร์  อารีย์สว่างกิจโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2559นายคณาธิป  เลิศสัจญาณโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
2559นางสาวปัณฑ์นรี  บุญยืนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2558นายสาริศ  จตุรภุชพรพงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2558 นายธีร์  อุดมล้ำเลิศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2558นายรัชชานนท์  พรมงคลสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2558นายอริญชย์  วงศ์พร้อมมูลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2557นายชัยชนม์ทรรศ  ศรีวรรัตน์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2557นายธิติพันธ์  ศรีกุลมนตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2557นายสุทธิภัทร  หวังผลพัฒนศิริโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
2557นางสาวณัฐชนน  คงไพจิตรวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2556นายณฐกร  สิริทวีชัยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2556นางสาวพรลดา  ลิขสิทธิ์วัฒนกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2556นายธรณ์ธันญ์  จรัสจรุงเกียรติโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2556นายรัชภาส  โรมรัตตะพันธุ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2555นางสาวเมธาวี โฉมทองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2555นายอารยะ ทะแพงพันธ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2555นายปวีณ เกลียวปิยะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญเงิน
2555นายภูวนัตถ์ สังขปรีชาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2554นายณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2554นางสาวสุภัสสร  อมรมณีรัตน์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2554นางสาวอัจฉริยา  วิพัฒนกิจเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2554นายฆนัท  จันทรทองดีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2553นายณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2553นายณัฐวัฒน์ ลีฬหะกรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2553นายธนัท โชติจารุมณีวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเหรียญทอง
2553นายฐิติกร กิตติบุญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2552นางสาวนันทนัช วุฒิไกรวิทย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2552นายจตุพร วานิชานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2552นางสาวฝันฝ้าย สมเกียรติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2552นายวีรภัทร คิ้ววงศ์งามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการเหรียญเงิน
2551นายธนา ทองศรีคำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2551นายเชาว์ เจริญกิจขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2551นางสาวอติพร เทอดโยธินโรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง
2551นายภควัต จงสถิตเกียรติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2550นายเจนวิทย์ วงศ์บุญสินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองอันดับ 1 ของโลก
2550นายธนวัชร จีระตระกูลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2550นายธนา ทองศรีคำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2550นายบุญสม อุรานุกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2549นายชนติ จันทรโชติชัชวาลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองอันดับ 1 ของโลก
2549นายสิขริณญ์ อุปะละโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2549นายนพรัตน์ หว่านณรงค์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2549นางสาวกนกวรรณ กุลาเลิศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน