การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2566นายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัยโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน
2566นายวงศ์วรัณ อุปวงษ์โรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน
2566นายภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2566นายสุทธวิชญ์ พงศ์หล่อพิศิษฏ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
2566นายศุภกร ไพศาลเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2565นายกฤติน นวลจริง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน
2565นายกุลพัชร ชนานำ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
2565นายวิชญ์ มูลสาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง
2565นายภานุพัฒน์ ศรีสุขวสุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2565นายณภัทร พิชิตพรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเกียรติคุณประกาศ
2564นายพัฐธนนท์ พัฒนาการวิจิตรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง คะแนนสูงสุดภาคสังเกตการณ์ (ท้องฟ้าจำลอง)
2564นายสพล ไม้สนธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง
2564นายณัฐภัทร ภูแสงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)เหรียญทอง
2564นายบุณยกร ธารพานิชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2564นายกิตติพัฒน์ ลิ่มปิยะกรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน
2562นายวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2562นายกษิดิศ จันทโรจวงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2562นายธนดิศ เจริญรุจิจินต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2562นายต้นกล้า ไข่มุกข์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2562นายวิวิศน์ ชุติวิกัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2561นายวริท วิจิตรวรศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงินคะแนนเต็มภาคสังเกตการณ์
2561นายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์โรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน
2561นายศุภไกร ทีฆมงคลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2561นายธนรรณพ วุนวิริยะกิจโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2561นายเจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์โรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญทองแดง
2560นายภานุพงศ์  พุ่มพวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองคะแนนสูงสุดภาคสังเกตการณ์ (ลำดับที่ 2 ของโลก)
2560นายญาณภัทร  เหมรัฐพาณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2560นายวริท  วิจิตรวรศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2560นายภูมิรพี  พิศุทธ์สินธุ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน
2560นางสาวแพรสุนันท์  จันทร์พานิชโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญทองแดง
2559เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2559เด็กชายพชรพล  ลีนุเกียรติ์โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวันเหรียญเงิน
2559นายญาณภัทร  เหมรัฐพาณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2559นายเจตน์  อรุณแสงโรจน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2559นายปวริศ  ลัภกิตโรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2558นางสาวชนิตา  ทับทองโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเหรียญทองอันดับที่ 3 ของโลก
2558นางสาวมนต์ชาดา  สุขหร่องโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2558นางสาวปณิดา  เซ็นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2558นางสาวสุญาดา  เสตกรณุกูลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2558นางสาวณัชชา  ฉันทชัยวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ
2557นายพิชญ์พล  จิรวงศาพันธุ์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญเงิน
2557นางสาวชนิตา  ทับทองโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเหรียญเงิน
2557นายณวรรต  สวัสดิ์ทองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2557นายกันต์กวี  ศรียุทธศักดิ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2557นายจิตรภณ  เลิศประเสริฐพงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2556นายศุภวิชญ์  ดวงภูเมฆโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองอันดับที่ 3 ของโลก
2556นายฆนรุจ  จันทรทองดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2556นายณัฐวัตร  โพธิ์สุวรรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2556นายไชยสิทธิ์  เลิศกุลทานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2556นายเจษฎา  มาไกลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเหรียญทองแดง
2555นายนนท์  ปณิธานไพศาลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองอันดับที่ 6 ของโลก
2555นายณัฐวัตร  โพธิ์สุวรรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2555นางสาวธมลวรรณ  โอสถธนากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2555นายธิปยวิศว์  ชื่นจิตรโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2555นายอดิพล  โพธิ์ศรีสมโรงเรียนเลยพิทยาคมเกียรติคุณประกาศ
2554นายนนท์  ปณิธานไพศาลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2554นายกฤตานน  ศิโรรัตนกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2554นายกิตติพศ  เงินยวง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2554นายพงษ์พิจิตร  ชวนรักษาสัตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2554นายธิปยวิศว์  ชื่นจิตรโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเกียรติคุณประกาศ
2553นายพชร  วงศ์สุทธิโกศลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2553นายเอกภพ  กุลโชครังสรรค์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2553นายยศธร  ทะวะบุตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2553นายกฤตานน  ศิโรรัตนกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2553นายนภดล  ปั้นสืบสายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2552นายณัฐนันท์ ตันติวัสดาการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2552นายธนวุฒิ ธนาธิบดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2552นายยศธร ทะวะบุตรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2552นายพุทธิวัตร คงแก้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญทองแดง
2552นายทวีวัฒน์ สมบูรณ์ปัญญากุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เกียรติคุณประกาศ
2551นายสมาพร ติญญานนท์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง
2551นายชญานนท์ ร่วมเจริญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2551นายธนวุฒิ ธนาธิบดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเกียรติคุณประกาศ
2551นายทวีวัฒน์ สมบูรณ์ปัญญากุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เกียรติคุณประกาศ
2551นางสาวพรภัสสร กาญจนกนกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เกียรติคุณประกาศ
2550นายสุวรรณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2550นายปุณณวิช คงพิทักษ์สกุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2550นายชญานนท์ ร่วมเจริญโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเหรียญทอง
2550นายธีรสิทธ์ อิสสรานนท์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2550นายศิรวิศ สุรพฤกษ์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน