การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2566นางสาวอิ่มสุข พูนวศินโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเหรียญทอง และคะแนนปฎิบัติการ สูงสุด ประเภททีม อันดับ 2
2566นายณัฐนันท์ เจนยงศักดิ์โรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญทอง และคะแนนปฎิบัติการ สูงสุด ประเภททีม อันดับ 2
2566ด.ช. ปัญญ์ แซ่จางโรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญทอง และคะแนนปฎิบัติการ สูงสุด ประเภททีม อันดับ 2
2566ด.ช. สิรวิชญ์ มุสิกะโสภณ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)เหรียญทอง
2566นายปัณณ์ เจนกุลประสูตรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2566ด.ช. ชนธรร พฤมนตร์ โรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญเงิน
2565นายภัทรภณ ธนพิทักษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเหรียญทอง และรางวัล Best Theory
2565นายทัดภู อุดมเกียรติโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญเงิน
2565นายพีรกร ตรีจักรขจรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2565นายนภหิรัณย์ สถิรประภากุลโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์เหรียญเงิน
2565นายณัฐกร เหมสนิทโรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญเงิน
2565นายธนัฐถ์ ลิ่มอภิชาตโรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญทองแดง
2564นางสาวไอริณ อินทรทัตโรงเรียนชลกันยานุกูล เหรียญทอง
2564นายดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เหรียญทอง
2564นายวรเมธ ไมตรีโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)เหรียญเงิน
2564นายปรเมศวร์ แสงแก้วสุขโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเหรียญเงิน
2564นายสุรพงษ์ บุญสมโรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญเงิน
2564นายพีรดนย์ แซ่จึงโรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญเงิน
2562เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเหรียญทอง
2562เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิตโรงเรียนธิดานุเคราะห์เหรียญทอง
2562เด็กชายพสิษฐ์ เหล่าเท้งโรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญทอง
2562เด็กชายศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณโรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญทอง
2562เด็กหญิงปรีชญา นราประเสริฐกุลโรงเรียนธิดานุเคราะห์เหรียญเงิน
2562เด็กชายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิ โรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญเงิน
2561นายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุลโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเหรียญทองรางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของโลก ,รางวัลคะแนนกลุ่มภาคปฏิบัติการสูงสุด อันดับที่ 3 ของโลก
2561นางสาวไอริณ ศิริอดุลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเหรียญทองรางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด อันดับที่ 3 ของโลก
2561นายสถิระ จันทรกุลชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าเหรียญทองรางวัลคะแนนกลุ่มภาคปฏิบัติการสูงสุด อันดับที่ 3 ของโลก
2561เด็กชายภาคิน ส่งศรีบุญสิทธิ์โรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญทองรางวัลคะแนนกลุ่มภาคปฏิบัติการสูงสุด อันดับที่ 3 ของโลก
2561เด็กชายภาวิต แก้วนุรัชดาสรโรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญเงิน
2561นายวัชรสรรค์ ธีรชาติอนันต์โรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญเงิน
2560เด็กชายเศรษฐกรณ์ ถนอมเกียรติคุณโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเหรียญทอง
2560เด็กชายนิปุณ มังคะจาโรงเรียนปากช่องเหรียญเงิน
2560เด็กชายธิติ เถลิงบุญสิริโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2560เด็กชายชนน ฮาสุวรรณกิจโรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญเงิน
2560เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์ศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเหรียญเงิน
2560เด็กหญิงชลธร ชยานุรักษ์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2559เด็กชายภัคพล ธาดาวศิณโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง
2559เด็กหญิงธีริศรา ศรวณีย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเหรียญเงิน
2559เด็กหญิงเฌอฟ้า วัฒนยนต์กิจโรงเรียนธิดานุเคราะห์เหรียญเงิน
2559เด็กหญิงพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์โรงเรียนธิดานุเคราะห์เหรียญเงิน
2559เด็กชายสรวิชญ์ อุดมผลชัยเจริญโรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญเงิน
2559เด็กชายภัทรุตม์ สัมมาพิธะโรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญเงิน
2558เด็กชายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์โรงเรียนโยธินบูรณะเหรียญทอง
2558เด็กหญิงปิยาภา ดิสนีเวทย์โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลาเหรียญทอง
2558เด็กชายชนวีร์ จิตต์วโรดมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2558เด็กชายภรัณยู ชวาลไพบูลย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2558เด็กชายญาณวรุตม์ พาราทิพย์เจริญชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเหรียญเงิน
2558เด็กชายบวรทัต บุญรักษ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลาเหรียญเงิน
2557เด็กชายอัครวิศว์ นาคประเสริฐโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2557เด็กหญิงพิม เสริมศักดิ์ศศิธรโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง
2557เด็กชายธาม เพชรสุทธิ์โรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญทอง
2557เด็กชายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูลโรงเรียนโยธินบูรณะเหรียญทอง
2557เด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเหรียญทอง
2557เด็กหญิงพราวพรรณ อาสนิททองโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์เหรียญเงิน
2556เด็กชายปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์โรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญทองรางวัลปฏิบัติการยอดเยี่ยม ประเภททีม 3 คน
2556เด็กชายเอกวิทย์ วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เหรียญทองรางวัลปฏิบัติการยอดเยี่ยม ประเภททีม 3 คน
2556เด็กชายอธิคม วาณิชย์กุลโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์เหรียญทองรางวัลปฏิบัติการยอดเยี่ยม ประเภททีม 3 คน
2556เด็กชายภูมิ สิริวิบูลย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)เหรียญทอง
2556เด็กชายเรืองรวี กิติโชตน์กุลโรงเรียนนาคประสิทธิ์เหรียญทอง
2556เด็กชายปฏิญญ์ อินทร์แก้วโรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวันเหรียญเงิน
2555เด็กชายวีรภัทร ยศอมรสุนทรโรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวันเหรียญทอง
2555เด็กชายอภิชาตเมธี โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเหรียญทอง
2555เด็กชายชลณัฏฐ์ พืชน์ไพบูลย์โรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญเงิน
2555เด็กชายสิรดนัย ริมสาครโรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2555เด็กชายศิรชัช เจริญเกษมวิทย์โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตรเหรียญเงิน
2555เด็กชายชิติพัฒธ์ เพชรมุณีโรงเรียน แสงทองวิทยาเหรียญทองแดง
2554เด็กชายธนัท อังกูลภักดีกุลโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง
2554เด็กชายสรวิชญ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง
2554เด็กหญิงณัชชา กุลสุเมธาโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง
2554เด็กชายสัณหณัฐ พรพนาวัลย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์เหรียญเงิน
2554เด็กหญิงเพียงรวี ศานติวงศ์สกุลโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2554เด็กหญิงณัฐชนน คงไพจิตรวงศ์โรงเรียนสุรนารีวิทยาเหรียญเงิน
2553เด็กชายภูรินท์ ศิริพานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2553เด็กชายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์โรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญทอง
2553เด็กหญิงณัฐนันท์ ถนอมวาจามั่นโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2553เด็กชายอานนท์ ภูริชิติพรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2553เด็กหญิงภัททิยา สว่างกิจโรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวันเหรียญเงิน
2553เด็กชายบัณฑิต ดิลกนวฤทธิ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเหรียญเงิน
2552เด็กชายพีรศักดิ์ แซ่อึ๋งโรงเรียนสตรีภูเก็ตเหรียญทอง
2552เด็กชายธีรภัทร เมืองพูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2552เด็กชายชัยพัฒน์ วิญญูวิจิตรโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง
2552เด็กชายณัชพล เด่นดำรงทรัพย์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2552เด็กชายณัฐชัย ประชาพิพัฒโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2552เด็กชายธนกร วรสถิตย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2551เด็กชายปวัน ลาภบริสุทธิ์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง
2551เด็กชายชยากร พงษ์ศิริโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเหรียญทอง
2551เด็กหญิงสุวิมล สิระนาทโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2551เด็กชายปภพ สวัสดีโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2551เด็กหญิงกรวีร์ พฤกษานุศักดิ์โรงเรียนมอ. วิทยานุสรณ์ สงขลาเหรียญเงิน
2551เด็กชายวัชรวิทย์ วัชราเรืองวิทย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2550เด็กชายวรพันธ์ พุทธศักดาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2550เด็กชายสิรภัทร จงอร่ามรุ่งเรืองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2550เด็กชายชนวีร์ หิรัญภัทรศิลป์โรงเรียนโยธินบูรณะเหรียญเงิน
2550เด็กชายตนุภัทร บุญเฉลิมวิเชียรโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเหรียญทองแดง
2550เด็กชายอภิ ชิวชรัตน์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทองแดง
2550เด็กหญิงวรรณพร เฑียรทองโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทองแดง
2549เด็กชายธิปก รักอำนวยกิจโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทองคะแนนรวม เป็นลำดับที่ 5 และเหรียญทองภาคปฏิบัติประเภททีม
2549เด็กชายนนทวิทย์ ชีวเรืองโรจน์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเหรียญเงินเหรียญทองภาคปฏิบัติประเภททีม
2549เด็กหญิงอภิญญา สิระนาทโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์เหรียญเงินเหรียญทองภาคปฏิบัติประเภททีม
2549เด็กชายณัฎฐวุฒิ จิรอร่ามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2549เด็กชายจิรายุ สุทัศนทรวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2549เด็กชายธนัท โชติจารุมณีวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเหรียญเงิน