การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2566นายจิรโรจน์ ชวนะสุนทรพจน์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)เหรียญทอง
2566นายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2566นายพีรดนย์ แซ่จึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2566นางสาวอมาษญา เลี้ยงบำรุงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2565นายกิจการ นำสว่างรุ่งเรืองโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน
2565นายจิรโรจน์ ชวนะสุนทรพจน์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)เหรียญเงิน
2565นายณฐานิธิ์ เทอดไพรสันต์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญเงิน
2565นายวีรภัทร ลี้โรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน
2564นายจิรภัทร์ รุจิรายุกต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2564นางสาวลิตา ตันติประภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2564นางสาวณิชวดี กาญจนโฆษิตโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน
2564นายสถิระ จันทรกุลชัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เหรียญทองแดง
2562นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2562นายภัคพล ธาดาวศิณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2562นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2562นายชลภัทร วรงค์ชยกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2561นายภูริทัต สุขอนันต์ชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2561นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2561นายภัคพล ธาดาวศิณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2561นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2560นายปภาภัทร์  ดิสนีเวทย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2560นายวริศ  จันทรานุวัฒน์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญทอง
2560นายบวรทัต  บุญรักษ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2560นางสาวอภิสรา  กวียานันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2559นายเรืองรวี  กิติโชตน์กุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2559นายวีรภัทร  ยศอมรสุนทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2559 นายสิรดนัย  ริมสาครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2559 นางสาวอภิสรา  กวียานันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2558นายวีรภัทร  ยศอมรสุนทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2558นายนภสินธุ์  วิทยาภาเลิศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2558นายภัคพล  ปรัชญาธรรมกรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2558นายเรืองรวี  กิติโชตน์กุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2557นายบัณฑิต  ดิลกนวฤทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2557นายวัชระ  อวยสินประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2557นายสิรจักร  คงวิวัฒน์เสถียรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2557นายนภสินธุ์  วิทยาภาเลิศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2556นายจิรทีปต์ ปรัชญาธรรมกรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2556นายธรรศ อยู่สุนทรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2556นายวัชระ อวยสินประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2556นายสิรจักร คงวิวัฒน์เสถียรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2555นายธรรศ  อยู่สุนทรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2555นายณัฐพล   เจริญศิริวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเหรียญเงิน
2555นายจิรทีปต์   ปรัชญาธรรมกรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2554นายจิราบริรักษ์  เจริญภัทรปรีดาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง 
2554นายธนวัฒน์ อรรถชัยพานิชโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2554นายบุญยเกียรติ ธรรมเศรษฐ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง 
2554นายธรรศ อยู่สุนทรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2553นางสาวพิณนรี เตี่ยมังกรพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2553นายเขตภากร ชาครเวทโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2553นายอลิฟ น้อยคำโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2553นายจิราบริรักษ์ เจริญภัทรปรีดาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2552นายพชรพล สินชัยโรจน์กุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2552นางสาวพิณนรี เตียมังกรพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2552นางสาวศศิลดา ศิริรุ่งเรืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2552นายอลิฟ น้อยคำโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2551นายภาคภูมิ อังพานิชเจริญโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2551นายเฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2551นายเตชินท์ จุลเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2551นายธนธรณ์ ขอทวีวัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2550นายบวร หงส์ศรีจินดาโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรักเหรียญทอง
2550นายเตชินท์ จุลเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2550นายธนธรณ์ ขอทวีวัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรักเหรียญเงิน
2550นายพรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2549นายวีระศักดิ์ ศรีสุขนิมิตโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2549นางสาวจิรารัตน์ จิรารยะพงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2549นายธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรักเหรียญเงิน
2549นางสาวภัทรวดี ประยืนยงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง