การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2566นายภัครินทร์ ลีไตรรงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2566นายธีธัช ธำรงลักษณ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2566นายภัทรกร สุทธจรรยาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคายเข้าร่วมการแข่งขัน
2566นายปุญญพัฒน์ ศรีรอตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน
2565นายกฤษฏ์ สุวรรณไพบูลย์โรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญทองแดง
2565นายเขมนันท์ มณีศรีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน
2565นายพิทักษ์พงศ์ กปิญชรานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน
2565นายโมกข์ วรรธนะโสภณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน
2564นายคณิน สุภาพโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2564นายฐิตริน ศาสตรสาธิต โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเข้าร่วมการแข่งขัน
2564นายปพณ ละเภท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมการแข่งขัน
2564นายภัครินทร์ ลีไตรรงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน
2562นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์โรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน
2562นายสิรวิชญ์ พงนคินทร์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2562นายพงศพล พงศาวกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2562นายธนภูมิ เหล่าอรุณ โรงเรียนระยองวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขัน
2561นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์โรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน
2561นายธนดล ชมภูจันทร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเหรียญทองแดง
2561นายจิรายุ บูรพาชีพโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2561นายมิลินท์ โคตรหนองบัวโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญทองแดง
2560นายอรัญชย์  วงศ์พร้อมมูลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2560นายภาวิน  พร้องเผ่าพันธุ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2560นายภาสพล  เสาวคนธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2560นายรุจธร  ฉายรัตนอภิรมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2559นายพีรสิชฌ์  เจริญจิตเสรีวงศ์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญเงิน
2559นายเมธัส  เกียรติชัยวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เหรียญทองแดง
2559นายปิยวัฒน์  อานันทคุณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2559นายนนทกฤษ  ไชยวงศ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2558นายธีมธรรศ  จิรนันท์ธวัชโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญเงิน
2558นายนนทกฤษ  ไชยวงศ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2558นายพีรสิชฌ์  เจริญจิตเสรีวงศ์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญเงิน
2558นายภูมิรพี  ลือนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2557นายธีมธรรศ  จิรนันท์ธวัชโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2557นายภูมิรพี  ลือนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2557นายพิชญุตม์  เลี่ยมทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2557นายกฤติศักดิ์  ไชยกุลโรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญทองแดง
2556นายจิรายุ  ลือเวศย์วณิชโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2556นายทศพร  แสงจ้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2556นายกฤติศักดิ์  ไชยกุลโรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญทองแดง
2556นายพิชญุตม์  เลี่ยมทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน
2555นายจิรายุ  ลือเวสย์วณิชโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2555นายณัฐกุล  กิจถาวรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2555นายวรท  เปรมตุ่นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญทองแดง
2555นายสรวีย์  พรเจริญวาสน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2554นายพศิน  มนูรังษีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2554นายสรวิทย์ สุริยกาญจน์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2554นายวิชชากร กมลพรวิจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2554นายลภนชัย จิรชูพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2553นายพศิน มนูรังษีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2553นายวีระกานต์ สินทวีเลิศมงคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2553นายสุธี เรืองวิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2553นายศรัณย์ ไพศาลศรีสมสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2552นายวิสิฐ ภัทรนุธาพรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2552นายพศิน มนูรังษีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญเงิน
2552นายอาภาพงศ์ จันทร์ทองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2552นางสาวทักษพร กิตติอัครเสถียรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญทองแดง
2551นายภานุพงศ์ ภาสุภัทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองอันดับที่ 2 ของโลก
2551นายธนะ วัฒนวารุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2551นายอาภาพงศ์ จันทร์ทองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2551นายวิสิฐ ภัทรนุธาพรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2550นายภูมิชนิตย์ วัฒนะประกรณ์กุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2550นายธนะ วัฒนวารุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2550นางสาวพิชญา โพธิลิ้มธนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2550เด็กหญิงทักษพร กิตติอัครเสถียรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญเงิน