การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2566เด็กชายชยพล นนทสูติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองและได้รับรางวัล absolute winner คะแนนสูงสุดของโลก IOAA-Jr
2566เด็กชายอภิวิชญ์ ชาญณรงค์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองIOAA-Jr
2566เด็กชายนันท์ธร กิจผดุงโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนเหรียญทองIOAA-Jr
2566เด็กชายณัฐนันท์ เจนยงศักดิ์โรงเรียนแสงทองวิทยาเหรียญเงินIOAA-Jr
2566เด็กชายปิติ ธรรมโกวิทโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงินIOAA-Jr
2565เด็กชายปุณธวัช เลิศจรัญรัตน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง และได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดIOAA-Jr
2565เด็กชายทัดภู อุดมเกียรติโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)เหรียญทองIOAA-Jr
2565เด็กชายโมไนย สีตวารินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงินIOAA-Jr
2564นายภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุโรงเรียนสรรพวิทยาคมเหรียญเงิน
2564เด็กชายศุภกร ไพศาลเจริญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2564เด็กชายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2562นายกฤติน นวลจริงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง รางวัลคะแนนรวมที่ 2 ของโลก
2562นายพัฐธนนท์ พัฒนาการวิจิตรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2562นายวิชญ์ มูลสารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2561นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์โรงเรียนพิริยาลัยเหรียญทองรางวัลคะแนนรวมสูงสุดที่ 1 ของโลก
2561นายวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทองรางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด และที่ 2 ของโลก
2561นายธนดิศ เจริญรุจิจินต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2560เด็กชายจุลจักร  จงพิพัฒนากูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2560เด็กชายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2560เด็กชายศุภไกร  ทีฆมงคลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2559เด็กชายวริท  วิจิตรวรศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เหรียญเงิน
2559เด็กชายภูมิรพี  พิศุทธ์สินธุ์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญเงิน
2559เด็กหญิงแพรสุนันท์  จันทร์พานิชโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เหรียญทองแดง
2558เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองคะแนนรวมสูงสุด
2558เด็กชายภูมิ  มีประเสริฐสกุลโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2558เด็กชายพชรพล  ลีนุเกียรตื์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทองแดง
2557เด็กชายอธิคม  วาณิชย์กุลโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์เหรียญทองคะแนนรวมทฤษฎีสูงสุด
2557เด็กชายปวริศ  ลัภกิตโรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2557เด็กชายญาณภัทร  เหมรัฐพาณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2556เด็กหญิงณัชชา ฉันทชัยวัฒน์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2556นางสาวมนต์ชาดา  สุขหร่อง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญเงิน
2556นางสาวพัชริยา  ผาติรงควิวัฒน์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเหรียญทองแดง
2555เด็กชายฆนรุจ  จันทรทองดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2555เด็กชายณวรรต  สวัสดิ์ทองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2555เด็กชายจิตรภณ  เลิศประเสริฐพงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2554เด็กชายณัฐวัตร  โพธิ์สุวรรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2554เด็กชายณัชพงศ์  สิทธิวิจารณ์กิจโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2554เด็กชายกษิด์เดช  พฤกษานานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2553เด็กชายกิตติพศ  เงินยวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง
2553เด็กชายนนท์  ปณิธานไพศาลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2553เด็กชายณภัทร  หงษ์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเหรียญเงิน
2552เด็กชายชวิน  สีตวารินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทอง APAO
2552เด็กชายสิรวิชญ์  พิพัฒน์ประทานพรโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญเงิน APAO
2552เด็กหญิงธมลวรรณ  โอสถธนากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเหรียญทองแดง APAO
2552เด็กหญิงทิพยพร  โล่ห์ไพศาลกฤชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเหรียญทองแดง APAO
2551เด็กหญิงปัถยา   เพิ่มน้ำทิพย์โรงเรียนสตรีวิทยาเหรียญเงิน
2551เด็กชายนภดล   ปั้นสืบสายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2551เด็กชายพชร   วงศ์สุทธิโกศลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน
2550เด็กชายธนวุฒิ  ธนาธิบดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2550เด็กชายพุทธิวัตร   คงแก้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขัน
2550เด็กหญิงพรภัสสร   กาญจนกนกโรงเรียนสตรีวิทยาเข้าร่วมการแข่งขัน
2549เด็กชายสุวรรณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยSecond Diploma (เหรียญเงิน) IAOระดับมัธยศึกษาตอนต้น
2549เด็กชายภูษณพันธ์ พันธ์ทองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Third Diploma (เหรียญทองแดง) IAOระดับมัธยศึกษาตอนต้น
2549เด็กชายปุณณวิช คงพิทักษ์สกุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันระดับมัธยศึกษาตอนต้น
2549นางสาวณิชา ลีโทชวลิตโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์Third Diploma (เหรียญทองแดง)มัธยมศึกษาตอนปลาย
2549นางสาวนัทธมน ถาวรพิทักษ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าร่วมการแข่งขันมัธยมศึกษาตอนปลาย
2549นายพิสิฏฐ นิธิยานันท์โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเหรียญทองแดง APAO
2549นายเสริมสุข ธนบรรเจิดสินโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเข้าร่วมการแข่งขัน APAO
2549นายกฤตภาส ชาญชัยวรวิทย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมการแข่งขัน APAO
2548เด็กชายสวรรยา เอียดตรงโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยได้คะแนนรวมสูงสุด และทฤษฎีสูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้น
2548เด็กชายธีรสิทธิ์ อิสสรานนท์โรงเรียนพิริยาลัยได้คะแนนสังเกตการณ์สูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้น
2548เด็กชายธนพนธ์ กำเนิดสิทธิเสรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันมัธยมศึกษาตอนต้น
2548นายกฤตภาส ชาญชัยวรวิทย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้คะแนนสูงสุดและทฤษฎีสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลาย
2548นายทรงเกียรติ นุตาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันมัธยมศึกษาตอนปลาย
2547นายรักพงษ์ กิตตินราดรโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเหรียญเงิน
2547นายประวีณ สิริธนศักดิ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน