การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2566นายทยากร สุวานิชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง
2566นายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
2566นายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
2566นายนิธิวิทย์ ศิริมาลัยสุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
2566นายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
2566นายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เกียรติคุณประกาศ
2565นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2565นายศรัณยู ทองจรัสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2565นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2565นายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2565นายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2565นายทยากร สุวานิชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2564เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอร์รี่เหรียญทอง
2564นายนิธิศ อัญชลีนุกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
2564นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
2564นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
2564นายวรภาส มีจิตรไพศาลโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2564นายศรัณยู ทองจรัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
2562นายจิรายุส จินาพงษ์โรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญทอง
2562นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2562นายปพณ ละเภทโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2562นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2562นายณฐนน เทอดไพรสันต์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตีบยนวิทยาลัยเหรียญเงิน
2562นายธนา สมศิริวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2561นายปพณ ละเภทโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2561นางสาวยลรดา ยงพิศาลภพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2561นายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2561นายจิรายุส จินาพงษ์โรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญเงิน
2561นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2561นายธนา สมศิริวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2560นายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2560นายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2560นายณัฐกร กิตติสุทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2560นายณฐนนท์ อัครภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2560นายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2560นายตรีทเศศ วิวิธวรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติคุณประกาศ
2559นายกฤษฎ์ บุญศิริเศรษฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2559นายพชร เศวตมาลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2559นายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2559นายศิวกร สงวนหมู่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2559นายสุชาครีย์ ชื่อลือชาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2559นายตรีทเศศ วิวิธวรโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเกียรติคุณประกาศ
2558นายสุชาญ วิวัฒเศรษฐชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2558เด็กชายวิชญ์พล อัครเสรีนนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2558นายธีร์ งามแสงรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2558นายศิวกร สงวนหมู่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2558นายพชร เศวตมาลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2558นายทัชชนก คำพิทักษ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเหรียญทองแดง
2557นายกฤตกร กานติกูลโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญเงิน
2557นายภูสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิบูลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2557นายศิวกร สงวนหมู่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2557นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2557นายธนัท โกมลสิริภักดีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2557นายธีร์ งามแสงรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2556นายนิปุณ ปิติมานะอารีโรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวันเหรียญทอง
2556นายกฤตกร กานติกูลโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญเงิน
2556นายภูสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิบูลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2556นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2556นายวีรชัย นีรนาทวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2556นายธนัท โกมลสิริภักดีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2555นายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2555นายนิปุณ ปิติมานะอารีโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง
2555นายภควุฒิ จิรดิลกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2555นายณัฐ โสธนะพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2555นายนิพิฐ เจริญงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2555นายวีรชัย นีรนาทวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2554นายนิปุณ ปิติมานะอารีโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง
2554นายธนาตย์ คุรุธัชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2554นายวิจิต ยังจิตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
2554นายนิพิฐ เจริญงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2554นายภควุฒิ จิรดิลกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2554นายธีรวัจน์ พุทธิศักดิ์แสงโรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทองแดง
2553.นายนิปุณ ปิติมานะอารีโรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวันเหรียญทอง
2553นายธนาตย์ คุรุธัชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2553นายพงศ์ภัค ภูมิวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2553นายภควุฒิ จิรดิลกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2553นายวิจิต ยังจิตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2553นายศุภณัฐ คำตื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2552นายสุธี เรืองวิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2552นายธนาตย์ คุรุธัชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2552นายพงศ์ภัค ภูมิวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2552นายศุภณัฐ คำตื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2552นายภควุฒิ จิรดิลกโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักเหรียญเงิน
2552เด็กชายนิปุณ ปิติมานะอารีโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันเหรียญเงิน
2551เด็กชายพศิน มนูรังษีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหรียญทอง
2551นายวรัตถ์ สุขสมปองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2551นายปยุต พันธวงศ์เดชาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2551นายศุภณัฐ คำตื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2551นายสุธี เรืองวิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2551นายพชรพล สุเทพารักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2550นายภานุพงศ์ ภาสุภัทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2550เด็กชายพศิน มนูรังษีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเหรียญเงิน
2550นายวิชญ์ ฮึงวัฒนากุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2550นายสุธี เรืองวิเศษโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญเงิน
2550นายพชรพล สุเทพารักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2550นายวรัตถ์ สุขสมปองโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญทองแดง
2549นายภูมิพงศ์ วัฒนะประกรณ์กุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2549นายภานุพงศ์ ภาสุภัทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2549นายธีระเดช กิตติภัสสรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเหรียญเงิน
2549นายธีรวุฒิ วรรณะพาหุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2549นายธนวิต แซ่ซือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2549นางสาวสริตา บุณย์ศุภาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง