การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2566นางสาวภัสกาญ ลีวงศ์เจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง และรางวัล Poster ประเภททีม ลำดับที่ 3 ของโลก ลำดับที่ 1 ของโลก
2566นายณัฐสิทธิ์ สิริศุภวิชญ์โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเหรียญเงิน และรางวัล Poster ประเภททีม ลำดับที่ 3 ของโลก
2566นายโอมธัช วิริยะธีรกิจโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง และรางวัล Poster ประเภททีม ลำดับที่ 3 ของโลก
2566นายคณพศ ปาริยะประเสริฐโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมการแข่งขัน และรางวัล Poster ประเภททีม ลำดับที่ 3 ของโลก
2565นายกิตติธัช รัตนวรรณชัโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2565นายศุภชัย ศรีวรรณวิทย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2565นายกษิดิศ วิบูลย์เกียรติ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
2565นางสาวณัฐนา โชคบุญเจริญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2564นายชญานนท์ วารีเกษมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
2564นายพัทธดลย์ โรจน์รัชสมบัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
2564นายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
2564นางสาวพัชชา ชาญประโคน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน
2562นางสาวชนาพร โต๊ะสุวรรณวณิชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
2562นายกองทัพ วาณิชย์เจริญพร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2562นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิทโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2562นางสาวธนธรณ์ สวัสดิ์ศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
2561นายสุภวัฒน์ ปัญจะโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเหรียญทองแดง
2561นายวัชรพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2561นางสาวสลิล อำพนนวรัตน์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2561นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2560นายธีรเชษฐ์ โรจน์รัชสมบัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2560นายพิทยุตม์ อยู่ศิริโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
2560นางสาวณัฐณิชา มานะบริบูรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2560นายกนกพล ไหมอ่อนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน
2559นายวุฒิภัทร กีรติไพศาลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองอันดับที่ 1 ของโลก
2559นายทฤนห์ กาญจนะวสิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
2559นายสิทธา คุ้มวงศ์วานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
2559นายภูมิธวัช วชิราพรพฤฒโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2558นางสาวเจตสุภา พฤกษ์ธนากุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
2558นางสาวเมธาวี รัชตวิจินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
2558นางสาวณัฐธยาน์ สิทธิศรัณย์กุลโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)เหรียญทองแดง
2558นายธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง