Asian Science Camp (ASC)

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียน/มหาวิทยาลัยรางวัลหมายเหตุ
2565นายกมลทรัพย์ ทรัพย์มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี
2565นายศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าร่วมการแข่งขันณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี
2565นางสาวปาณิสรา หมวดสงโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน เข้าร่วมการแข่งขันณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี
2565นางสาวปารจรีย์ อึ้งอุดรภักดีโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าร่วมการแข่งขันณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี
2565นางสาวกรชนก เบญจาธิกูลโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ เข้าร่วมการแข่งขันณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี
2565นางสาวกัญญาพัชร แต่บุญญานุภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาPoster Awards อันดับที่ 1 , 2 และ 3 ณ โรงแรมแมนดาริน ประเทศไทย
2565นางสาวปรีชญา นราประเสริฐกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์Poster Awards อันดับที่ 1 , 2 และ 3ณ โรงแรมแมนดาริน ประเทศไทย
2565นายฆนัท บุญจงโรงเรียนกำเนิดวิทย์Poster Awards อันดับที่ 1 , 2 และ 3ณ โรงแรมแมนดาริน ประเทศไทย
2565นางสาวณิชวดี กาญจนโฆษิตโรงเรียนกำเนิดวิทย์ Poster Awards อันดับที่ 1 , 2 และ 3ณ โรงแรมแมนดาริน ประเทศไทย
2565นายกฤติน จันทร์ประภาพ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ Poster Awards อันดับที่ 1 , 2 และ 3ณ โรงแรมแมนดาริน ประเทศไทย
2562นางสาววิชญ์ธิดา จันทวิชญสุทธิ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเหรียญทองแดง Poster Award จากหัวข้อ Photovoltaic Cell Advancements
นายดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญทองแดง Poster Award จากหัวข้อ Pee for the Future
นายตะวัน แซ่วุ่นโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญทองแดง Poster Award จากหัวข้อ Fantastic Oil and How to Make It
นางสาวชญานิษฐ์ โอภาสเสรีผดุงคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม
นายสุชาครีย์ ชิวคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
นายปฐมพงษ์ คูเจริญไพศาล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวนภัสสร วงศ์อัครคุณโรงเรียนประชาคมนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรม