Asian Science Camp (ASC)

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2562นางสาววิชญ์ธิดา จันทวิชญสุทธิ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเหรียญทองแดง Poster Award จากหัวข้อ Photovoltaic Cell Advancements
นายดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญทองแดง Poster Award จากหัวข้อ Pee for the Future
นายตะวัน แซ่วุ่นโรงเรียนกำเนิดวิทย์เหรียญทองแดง Poster Award จากหัวข้อ Fantastic Oil and How to Make It
นางสาวชญานิษฐ์ โอภาสเสรีผดุงคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม
นายสุชาครีย์ ชิวคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
นายปฐมพงษ์ คูเจริญไพศาล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวนภัสสร วงศ์อัครคุณโรงเรียนประชาคมนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรม