การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2565นายตนุภัทร ตระกูลธงชัย กำเนิดวิทย์ เหรียญทองแดง
2565นายปณวัตร เตียเจริญ เตรียมอุดมศึกษา เกียรติคุณประกาศ
2565นายกฤตภาส กฤษณะเดชา กำเนิดวิทย์ เข้าร่วมการแข่งขัน
2565นายนราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์ กำเนิดวิทย์ เข้าร่วมการแข่งขัน