ผลการคัดเลือกผู้แทน IESO 2024

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. และศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก สอวน. 7 ศูนย์ทั่วประเทศ  ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The Fourth Thailand Earth Science Olympiad : 4th TESO) ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (17th IESO) ระหว่างวันที่ 7-16 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน ผู้แทนสำรอง 2 คน อาจารย์คุมทีม 2 คน และอาจารย์สังเกตการณ์ 1 คน ดังนี้