กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2567

กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2567 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์

ช่วงเวลาการสอบ และวิชา 

รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. – วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาดาราศาสตร์

รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. – วิชเคมี วิชาฟิสิกส์ และวิชาคอมพิวเตอร์ 

 

ที่ ศูนย์ สอวน. วันที่รับสมัคร ลิงค์การรับสมัคร
1 ม.เชียงใหม่    
2 ม.นเรศวร 25 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2567 www.sci.nu.ac.th/posn_nu
3

ม.ขอนแก่น

ม.ขอนแก่น(คอมพิวเตอร์)

 

https://olympiad.kku.ac.th/

https://olympiad.computing.kku.ac.th/

4 ม.อุบลราชธานี   https://olympic.ubu.ac.th
5 ม.เทคโนโลยีสุรนารี   https://olympic.sut.ac.th/olympic_20/
6 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย   posn.rajsima.ac.th
7 ม.วลัยลักษณ์ (คณิตศาสตร์ เคมี 1-15 กรกฎาคม 2567 https://entry.wu.ac.th/olympic/
ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์)
ม.วลัยลักษณ์ (คอมพิวเตอร์)  
8 ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 6 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2567 https://regis.sci.psu.ac.th/images/Document/posn/2567/0092_POSN-2567.pdf
9 ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567 https://posn.sat.psu.ac.th/
10 ม.ทักษิณ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567 https://posn.sat.psu.ac.th/
11 ม.บูรพา 17 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2567 https://science.buu.ac.th/posn/pages/schedule.php
12 ม.ศิลปากร    
13 ม.เกษตรศาสตร์    
14 มจพ.    
15 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (คณิตศาสตร์) 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2567 https://www.bkkposn.com/
16 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย (คอมพิวเตอร์) 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2567
17 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2567
18 ร.ร.เทพศิรินทร์ 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2567
19 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2567
20 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย (ดาราศาสตร์) 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2567 https://samsenplanetarium.com/register/
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2567 https://www.facebook.com/groups/114676055209998/