ผลการคัดเลือกผู้แทน IJSO 2024

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. และศูนย์ สอวน. พี่เลี้ยง 3 แห่ง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการอบรมเข้มจำนวน 47 คน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย จำนวน 6 คน และผู้แทนสำรอง จำนวน 5 คน ตามประกาศดังนี้