ประกาศประกวดราคาการจ้างจัดงาน “การสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

ประกาศประกวดราคาการจ้างจัดงาน “การสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

ด้วย มูลนิธิ สอวน. จะดำเนินจ้างจัดงาน “การสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

          ในการนี้ จึงขอเชิญบริษัทของท่านเข้าร่วมนำเสนองาน รายละเอียดดังนี้

 1. นำเสนอตามขอบเขตงาน ดังนี้
  • กำหนดรูปแบบงานสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • การจัดนิทรรศการ ในงานสัมมนานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยออกแบบจัดทำและติดตั้งนิทรรศการบริเวณโถงกลางและนิทรรศการบริเวณทางเดินโดยรอบ
  • การบริหารจัดการ
  • วิธีการดำเนินงานของผู้รับจ้าง
 2. จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาสำหรับคณะกรรมการ จำนวน 10 ชุด
 3. ซองเสนอราคาจำนวน 1 ซอง
 4. กำหนดวันนำเสนองานในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สำหรับเวลาและสถานที่ในการนำเสนอจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน นางสาวรัชดา ยาตรา โทร 089-4936144 ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เพื่อรวบรวมและคณะกรรมการตอบกลับภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2566

ขอให้บริษัทยืนยันการเข้าร่วมนำเสนองานโดยส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมนำเสนองานพร้อมเอกสารคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอตามขอบเขตงานข้อ 4.5 มายังอีเมลของมูลนิธิ สอวน. ac.olympiads@posn.or.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม