ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ ICQ 2023 เป็นการสอบแบบออนไลน์

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ ICQ 2023 จากการสอบแบบกระดาษที่มี QRCODE เป็นการสอบแบบออนไลน์