กำหนดการรับสมัครค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 มี 7 ศูนย์ ทั่วประเทศดังนี้

กำหนดการรับสมัครค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 มี 7 ศูนย์ ทั่วประเทศดังนี้

ที่

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. วันที่รับสมัคร

เว็บไซด์

1 มหาวิทยลัยทักษิณ 1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2566 http://geography.huso.tsu.ac.th/
2 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2566 http://human.msu.ac.th/igeomsu/
3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2566 http://www.arts.chula.ac.th/~geography/tgeocu/
4 มหาวิทยลัยเชียงใหม่ 1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2566 http://www.geo.soc.cmu.ac.th
5 มหาวิทยลัยศิลปากร 1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2566 http://www.arts.su.ac.th/tgeosucenter/
6 มหาวิทยลัยบูรพา 1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2566 http://geolympic.buu.ac.th/
7 มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ 1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2566 http://geo.soc.ku.ac.th/
สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 พร้อมกันทุกศูนย์