กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์

ที่ ศูนย์ สอวน. วันที่รับสมัคร ลิงค์การรับสมัคร
1 ม.เชียงใหม่ 22 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2566 http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index
2 ม.นเรศวร 1-31 กรกฎาคม 2566 www.sci.nu.ac.th/posn_nu
3

ม.ขอนแก่น

ม.ขอนแก่น(คอมพิวเตอร์)

1-15 กรกฎาคม 2566

https://olympiad.kku.ac.th/

https://olympiad.computing.kku.ac.th/

4 ม.อุบลราชธานี 15-20 มิถุนายน 2566 https://olympic.ubu.ac.th
5 ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1-31 กรกฎาคม 2566 http://olympic.sut.ac.th/olympic66/http://olympic.sut.ac.th
6 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย 1-31 กรกฎาคม 2566 posn.rajsima.ac.th
7 ม.วลัยลักษณ์ (คณิตศาสตร์ เคมี 1-15 กรกฎาคม 2566 https://entry.wu.ac.th/olympic/
http://www.facebook.com/WOIPOSN
ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์)
ม.วลัยลักษณ์ (คอมพิวเตอร์) https://www.facebook.com/WOIPOSN
8 ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 19 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2566 https://regis.sci.psu.ac.th/images/Document/posn/olympic-camp-2566.pdf
9 ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี 1-30 กรกฎาคม 2566 Posn.sat.psu.ac.th
10 ม.ทักษิณ 1-30 กรกฎาคม 2566 http://posn.sat.psu.ac.th/
11 ม.บูรพา 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2566  https://www.facebook.com/photo/?fbid=745422837377313&set=a.521520289767570
12 ม.ศิลปากร 1-31 กรกฎาคม 2566 https://olympic.sc.su.ac.th/
13 ม.เกษตรศาสตร์ 12 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2566 https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/11608-2/
14 มจพ. 6 – 31 กรกฎาคม 2566 https://posn.sci.kmutnb.ac.th
15 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (คณิตศาสตร์) 12 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2566 https://www.bkkposn.com/
16 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย (คอมพิวเตอร์) 12 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2566
17 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 12 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2566
18 ร.ร.เทพศิรินทร์ 12 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2566
19 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 12 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2566
20 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย (ดาราศาสตร์) 12 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2566 https://samsenplanetarium.com/register/
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2566 https://www.phys.sc.chula.ac.th/index.php/more/news-events/news/internal-news/item/175-2565