ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 (iGeo 2022)

ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 (iGeo 2022) ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2565 โดย สาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้

ผู้แทนประเทศไทย
1. นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        เหรียญทอง เป็นลำดับที่ 8 ของโลก
2. นายศุภชัย ศรีวรรณวิทย์          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        เหรียญเงิน
3. นายกษิดิศ วิบูลย์เกียรติ์          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์       เหรียญเงิน
4. นางสาวณัฐนา โชคบุญเจริญ   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์       เหรียญทองแดง

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          หัวหน้าทีม
2. ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รองหัวหน้าทีม