กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2565

สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565

ที่ ศูนย์ สอวน. วันที่รับสมัคร ลิงค์การรับสมัคร
1 ม.เชียงใหม่ 8 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565 http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index
2 ม.นเรศวร 1-31 กรกฎาคม 2565 www.sci.nu.ac.th/posn_nu
3 ม.ขอนแก่น 1-15 กรกฎาคม 2565 https://olympiad.kku.ac.th/
4 ม.อุบลราชธานี 15-30 มิถุนายน 2565 https://olympic.ubu.ac.th
5 ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1-31 กรกฎาคม 2565 http://olympic.sut.ac.th
6 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย 1-31 กรกฎาคม 2565 http://posn.rajsima.ac.th
7 ม.วลัยลักษณ์ (คณิตศาสตร์ เคมี 15-31 กรกฎาคม 2565 https://entry.wu.ac.th/olympic/
ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์)
ม.วลัยลักษณ์ (คอมพิวเตอร์) https://www.facebook.com/WOIPOSN
8 ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 20 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565 https://www.sci.psu.ac.th/news/2022/06/sci-academic-olympics-camp-2022/
9 ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี 13 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565 http://posn.sat.psu.ac.th
10 ม.ทักษิณ 13 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565 http://posn.sat.psu.ac.th
11 ม.บูรพา 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565 https://m.facebook.com/posn.buu/
12 ม.ศิลปากร 1-28 กรกฎาคม 2565 olympic.sc.su.ac.th
13 ม.เกษตรศาสตร์ 4 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/posn2565/
14 มจพ. 15 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 https://posn.sci.kmutnb.ac.th/home
15 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (คณิตศาสตร์) 20 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565 https://www.bkkposn.com/
16 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย (คอมพิวเตอร์) 20 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565
17 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 20 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565
18 ร.ร.เทพศิรินทร์ 20 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565
19 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 20 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565
20 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย (ดาราศาสตร์) 1 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 https://samsenplanetarium.com/register/
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 https://www.facebook.com/groups/114676055209998/?multi_permalinks=7984141618263363&ref=share