ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ที่ สสวท.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่าย สสวท. จำนวน 26 คน ดังนี้