มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

มูลนิธิ สอวน. มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้