ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมีที่ สสวท.

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จำนวน 60 คน ดังนี้

และขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรมค่าย สสวท. ทางเว็บไซต์ olympic.ipst.ac.th ภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564