ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 18 (18th IJSO)

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 18 (18th IJSO) ระหว่างวันที่ 12 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพการแข่งขันแบบไฮบริด (Onsite – Online) มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 324 คน จาก 55 ประเทศ ผู้แทนประเทศไทยรับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน ดังนี้
 
1. นางสาวไอริณ อินทรทัต โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี   เหรียญทอง
2. นายดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา   เหรียญทอง
3. นายวรเมธ ไมตรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กทม.    เหรียญเงิน 
4. นายปรเมศวร์ แสงแก้วสุข โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา    เหรียญเงิน
5. นายสุรพงษ์ บุญสม โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา   เหรียญเงิน
6. นายพีรดนย์ แซ่จึง โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา     เหรียญเงิน
 
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร.สุจินต์ สุวรรณะ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ดร.อิทธิพล สังเวียนวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 
อาจารย์ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
1. ผศ.ดร.พรพิมล ประยงค์พันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2. ดร.สุชีวิน โชติชัชวาลย์กุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 
อาจารย์สังเกตการณ์
1. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2. ผศ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
3. ดร.อัศวิน สินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล