ประกาศให้ตรวจ ATK ก่อนเข้าสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2564

ด้วยมูลนิธิ สอวน. ประกาศให้นักเรียนที่จะเข้าสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2564 จะต้องตรวจ ATK ทุกคน และให้นำใบรับรองผลตรวจมาแสดงในวันที่เข้าสอบ คือ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ณ ศูนย์สอบ