สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดและคณะที่เปิดรับ

ให้นักเรียนส่งเอกสารมายัง มูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์