สิทธิพิเศษนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO ครั้งที่ 19 รอบที่ 2

มูลนิธิ สอวน. ให้สิทธิพิเศษนักเรียนในโครงการพัมนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จำนวน 56 คน มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้