สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565 รับนักเรียนที่ผ่านค่าย สอวน. ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th พร้อมส่งปฏิทินการรับสมัครมาให้ทราบตามนี้ 

ปฏิทินการรับสมัคร