สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ขอแจ้งสิทธิพิเศษรับสมัครนักเรียนสอวน. เข้าศึกษาตามระบบ TCAS ของทปอ. 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio จำนวน 16 โครงการ

 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) คณะครุศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์
 • โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ และโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ และการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 

หลักเกณฑ์ในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/