สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565


สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรม ค่าย 2 สอวน.