ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา (ICQ)

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ The Royal Australian Chemical Institute ได้ดำเนินการจัดโครงการทดสอบความรู้เคมีระดับชาติ Australian National Chemistry Quiz ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น The International Chemistry Quiz (ICQ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2564 โดยให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งความจำนงมาที่มูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564