สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564 

***ให้นักเรียนส่งเอกสารถึงมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 3-22 มีนาคม 2564 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์ หากเกินกำหนดไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ***