ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทยวิชาดาราศาสตร์ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ปี 2563

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ 12 ศูนย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 คน และสำรอง 2 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน และสำรอง 2 คน รายชื่อดังนี้