ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ ที่ สสวท.

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย สสวท. จำนวน 27 คน ดังนี้